LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Avdelingsingeniør ved Michael Sars-senteret (kode 1085)

Søknadsfrist: 15.04.2024

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Michael Sars Centre – Les meir her. 

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Avdelingsingeniør ved Michael Sars-senteret (kode 1085)

Det er ledig ein midlertidig stilling som avdelingsingeniør ved Chatzigeorgiou-gruppas dyrefasilitet ved Michael Sars-senteret. Stillinga har ønskt startdato i mai 2024, og den som blir tilsett vil arbeide ved ascidiearten Ciona intestinalis’ kulturfasilitet ved Michael Sars-senteret. Stillinga er midlertidig for 2 år.

Om avdelinga

Michael Sars-senteret ligg på Marineholmen-campus saman med andre forskingsinstitutt ved universitetet. Michael Sars-senteret er partnar med European Molecular Biological Laboratory (EMBL) i Heidelberg, Tyskland, og er organisert direkte under Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arbeidsoppgåver:

Dei viktigaste ansvarsområda er som følgjande:

 • Å organisere og gjennomføre bi-vekevise feltturar med bil i nærleiken av Bergen for å samle inn tunikatar (særleg vaksne Ciona intestinalis) frå kystområde (t.d. marinaer).
 • Ansvar for vedlikehald av tunikatar og algebestandar i ascidiefasiliteten (opplæring vil bli gitt om nødvendig).
 • Ansvar for vedlikehald av ascidiefasiliteten. I denne samanhengen vil den som blir tilsett utføre småskala byggje- og elektronikkarbeid. 
 • Framstilling av reagensar som trengs for embryologisk manipulering og dyrking av tunikatemner og larver (opplæring vil bli gitt om nødvendig).
 • Støtte og deltaking i feltarbeidsrelaterte eksperiment utført av postdoktorar og forskarar ved laboratoriet som arbeider med kjerne- og eksternt finansierte prosjekt (opplæring vil bli gitt om nødvendig).
 • Nokre helge- og heilagdagsplikter er påkravde og vil bli kompensert i tråd med UiB-reglar.
 •  Arbeidsspråka er engelsk og norsk.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Relevant bachelorgradsnivå i biologi eller ingeniørfag er eit krav. Omfattande og relevant praksis, kombinert med relevant formell opplæring, kan kompensere for manglande formell utdanning.
 • Stillinga krev pålitelege arbeidsvanar, reinslegheit, og evne til produktiv interaksjon i planlegginga av dyresamlingar, gyting, transgenese osb. med det vitskaplege personalet.
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelsk- og norskkunnskapar.
 • Søkjaren må inneha førarkort (kategori B) for å utføre dyresamlingar og feltarbeid i det større Bergensområdet.
 • Evne til å utføre byggje- og elektronikkarbeid knytt til små ingeniørprosjekt er ein fordel.
 • Generell interesse for akvatisk liv og dyreomsorg, eller tidlegare erfaring med vedlikehald av dyrefasilitetar, er ein fordel.

Vi tilbyr:

 • Eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø.
 • Stilling som avdelingsingeniør (kode 1085) i samsvar med det statlege lønsregulativet. Dette utgjer ein brutto årslønn frå NOK 487 800 – NOK 540 500 (tilsvarande lønstrinn 48 til 55) ved tilsetjing. Høgare lønn kan vurderast for særleg kvalifiserte søkjarar.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjarens motivasjon for å søkje stillinga.
 • CV
 • Namn og kontaktinformasjon til to referansar.
 • Vitnemål og diplomer.
 • Relevante sertifikat/referansar (t.d. førarkort).

Søknaden og vedlegg med sertifiserte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp på JobbNorge.

Generell informasjon:

For ytterlegare informasjon om denne stillinga, ta kontakt med:

For HR-relaterte spørsmål, ta kontakt med Vivian Stegen Jacobsen, vivian.jacobsen@uib.no

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS