Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat innen tematikken recovery - orientert praksis og dialogisk nettverksarbeid

Søknadsfrist: 15.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i recovery-orientert praksis og dialogisk nettverksarbeid for en periode på tre år. Stillingen er knyttet til Institutt for psykososial helse. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen Dialogiske praksiser.

Arbeidsoppgaver

Innen psykisk helse- og rus tjenester på Agder har det gjennom en årrekke vært en satsning på dialogiske praksiser, Åpne samtaler i nettverk og nettverksarbeid som tverrfaglig samarbeidsform. Samtidig har det de senere årene også vært en økende interesse for det som omtales som recovery-tilnærming med tilhørende utvikling av recovery-orienterte tjenester. Utviklingen av nye praksiser er sammensatt og til dels inneholder den svært ulike perspektiv:

 • personsentrerte og psykologiserte tilnærminger, men også dialogiske, sosiale og samfunnsorienterte praksiser.
 • praksis basert på medisinsk modell og sykdomsforståelse, men også praksis basert på en sosial/politisk modell i opposisjon til medisinsk modell.
 • dels innføring av metoder og verktøy for recovery-praksis, og dels kontekstuelle praksiser som nettopp ikke kan «fanges» av metoder og verktøy.

Stipendiaten vil i dette forskningsprosjektet belyse de mangfoldige, tvetydige og kanskje spenningsfylte trekk vi ser i utviklingen av recovery-orientert praksis og tilnærminger basert på dialog og nettverk.

Søkeren skal utarbeide en prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i en tematisk betenkning for PhD stillingen. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren også redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap - Template PhD projects.

Både mal for prosjektskisse og betenkningen kan fås ved henvendelse til forskningsgruppeleder Tore Dag Bøe ([email protected]) eller instituttleder Siri Haugland ([email protected])

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha hovedfag/mastergrad/ embetseksamen innen helse- og sosialfag, psykologi, pedagogikk eller sosiologi. Søkere med annen relevant masterutdanning som kan dokumentere relevant arbeidspraksis/erfaring kan også vurderes. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra/ god kjennskap til psykisk helsearbeid og/eller rusfeltet
 • erfaring med recovery orientert praksis og/eller dialogiske praksiser
 • erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til å samarbeide
 • analytiske evner
 • evne til å arbeide målrettet
 • skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.11.19.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen