Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Postdoktor innen tematikken "psykisk helse og rusmiddelbruk blant eldre"

Søknadsfrist: 15.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, er det ledig en 100 % åremålsstilling som postdoktor innen tematikken «psykisk helse og rusmiddelbruk blant eldre». Stillingen er tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Senter for omsorgsforskning, sør for en periode på 3 år. Tiltredelsesdato fra 1. september 2019. Arbeidssted er Campus Grimstad.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Postdoktorstillingen vil være tilknyttet Senter for omsorgsforskning, sør. Senteret drives som et samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hovedfokus for senterets forsknings- og utviklingsaktivitet er kommunale helse- og omsorgstjenester knyttet til ulike pasient- og brukergrupper, deriblant tjenester til eldre som har utfordringer knyttet til psykisk helse og rusmiddelbruk. For mer informasjon om senteret, se www.omsorgsforskning.no

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil være knyttet til et større forskningsprosjekt ved UiA og USN finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2019 – 2022 (2023), med tittelen «Does the structural organisation of care affect pathways through municipal services for older people with mental health/substance use disorders?» Den overordnede hensikt med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om strukturelle, organisatoriske og økonomiske faktorer som påvirker pasientforløp for den aktuelle målgruppen, og hvilke innvirkninger slike faktorer har på bærekraft, prioriteringer, og uønsket variasjon i tjenestetilbudet. Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med aktuelle kommuner, og relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Delprosjektet (arbeidspakken) som postdoktoren skal jobbe med har spesielt fokus på hvordan fastlegene identifiserer og følger opp personer som har, eller er i risikogruppen for å få, problemer relatert til psykisk helse og/eller uheldig rusmiddelbruk. Videre – hvordan fastleger samarbeider med andre aktører innen spesialist- og kommunehelsetjenesten, og med pårørende/uformelle omsorgsgivere. Prosjektet inkluderer ulike forskningsmetodologiske tilnærminger; systematisk review, kvalitative intervjuer, og en nasjonal survey-undersøkelse.

Følgende er beskrevet som delprosjektets mål:

Aim: To identify General Practitioners’ (GPs’) perspectives of detection, diagnosis, care and collaboration for older people with mental health/substance use disorders (MH/SUD) living in the community and how this aligns with best practice

Objectives:

1. To identify best practice in detection, diagnosis, care and collaboration for older people with MH/SUD internationally

2. To explore in depth GPs’ views and experiences of working with this group, including collaborations with specialist and municipal services and family caregivers

3. To identify facilitators for and barriers to best practice for GPs’ work with this group at the national level

4. To ascertain how GPs perceive that the Regular General Practitioner Scheme “Fastlegeordningen”) impacts on their work with this patient group

Mer detaljert beskrivelse av prosjektet kan får ved henvendelse (kontaktinformasjon under).

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha fullført et doktorgradsarbeid, og det er et krav at avhandlingen er levert og blitt godkjent for disputas innen søknadsfristen.

Arbeidsspråket er norsk, eventuelt dansk eller svensk. Det kreves også gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring fra forskningsprosjekter med relevans for senterets forskningsfokus, fortrinnsvis innenfor det aktuelle temaområdet, vil vektlegges.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen, og god samarbeids- og gjennomføringsevne vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 544 400 – 607 700. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • vitnemål med karakterer
  • cv med liste over publikasjoner
  • doktorgradsavhandlingen
  • inntil 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
  • motivasjonsbrev: beskriv hvorfor du ønsker denne stillingen og hvordan du mener at din kompetanse kan brukes i prosjektet (maks 2 sider).

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.november 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Søk stillingen