Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen bærekraftig byggeri

Søknadsfrist 28. januar 2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det en ledig stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor innen bærekraftig byggeri. Stillingen er knyttet til Institutt for ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi og realfag. Hovedarbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for ingeniørvitenskap har mer enn 100 ansatte i vitenskapelige og tekniske stillinger. Stillingen vil bli tillagt faggruppe for bygg. Det drives variert forskning inne alle faggruppene mekatronikk, fornybar energi, bygg og industriell økonomi, og vi ønsker også velkommen tverrfaglige prosjekter innen instituttet eller mot andre fagmiljø. Vi har mye internasjonalt samarbeid, og særlig tett og godt samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter i regionen, både innen forskning og undervisning. Bedriftene bidrar med oppdrag, kompetanse og ressurser.

Om stillingen

Stillingen skal dekke instituttets behov for undervisning, veiledning og forskning innen fagområdene bærekraftig byggeri, livsløpsanalyse og sirkulær økonomi. Nettverksbygging mot offentlige og private aktører som kan være med å bidra i undervisning og forskning vil være en del av stillingen.

Kvalifikasjoner

Det forventes at den som ansettes er, eller tar sikte på å bli aktiv forsker, og at vedkommende vil bidra både i pågående forskningsprosjekter og med å definere og etablere nye prosjekter. I tillegg forventes en god kollega som bidrar til faglige institusjonsbyggende oppgaver i samvirke med øvrig fagmiljø. Den som ansettes må kunne arbeide målrettet og selvstendig.

Kriterier for ansettelse i vitenskapelig stilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-3 sjette ledd.

Det kreves relevant utdanning ihht beskrivelse av stillingen.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Det kreves gode norskkunnskaper/ eventuelt annet skandinavisk språk. Det kreves også gode engelskkunnskaper.

Samarbeidsevne, god kommunikasjonsevne og personlig egnethet vektlegges. Ved rangering av søkere vil det legges vekt på søkernes kompetanse og spesialisering i forhold til beskrivelsen over og instituttets behov.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og prøveforelesning.

Vi tilbyr

  • interessante og utfordrende oppgaver i en spennende og innflytelsesrik organisasjon
  • en stilling med gode muligheter for personlig utvikling i et mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne fasiliteter og et rikt utvalg av velferdstilbud

Universitetet i Agder er en åpen, vennlig og profesjonell arbeidsgiver, med et skandinavisk perspektiv på god balanse mellom fritid og arbeidstid, og med en tydelig visjon om å skape godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 544 400-658 300 brutto pr år, kode 1198 førstelektor, kr 544 400-658 300 brutto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 442 400-586 500 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statelige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og der er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Følgende dokumentasjon skal sendes som elektronisk vedlegg til søknaden:

  • Attester og vitnemål
  • Liste over publikasjoner
  • Vitenskapelige og andre relevante arbeider som ønskes vurdert eller linker til disse

Søknadsfrist 28.01.19

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen