Ledig stilling ved AHO

Universitetslektor i landskapsarkitektur

Søknadsfrist: 31.01.2020

To nyopprettede åremålsstillinger ved Institutt for urbanisme og landskap

Om stillingen:

Institutt for urbanisme og landskap lyser ut to 50% åremålsstillinger som universitetslektorer i landskapsarkitektur. Dette er undervisningsstillinger for en periode på fire år, med mulighet for forlengelse.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for urbanisme og landskap har en flerfaglig innfallsvinkel til urbanisme og landskapsarkitektur.


Gjennom forskning og undervisning vektlegges en helhetlig forståelse av prosesser og omdanning av byer, tettsteder og territorier, utvikling av kunnskap for å kunne gripe inn i og styre disse prosessene samt ferdigheter i å formgi bystrukturer og landskap. Instituttet har en internasjonal profil og samarbeider med et etablert nettverk av partnere innen praksis, undervisning og forskning. Undervisningen omfatter Master i Arkitektur, Master i Landskapsarkitektur, Master i Urbanisme samt AHOs Phd-program.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo startet i 2018 et nytt 5-årig masterstudium i landskapsarkitektur. Studieprogrammet har 25 studieplasser og gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Tromsø. De tre første årene av studiet foregår på AHO i Oslo og de to siste på UiT i Tromsø. De to åremålsansatte skal sammen med en fagansvarlig inngå i et team som underviser på tredje årstrinn i landskapsarkitekturutdanningen. Vi søker etter engasjerte landskapsarkitekter som med sin kunnskap, inspirasjonsevne og kritiske refleksjon vil bidra til det landskapsarkitekturfaglige miljøet ved Institutt for urbanisme og landskap. Undervisningen foregår på norsk.

Vi søker:

AHO søker etter dedikerte medarbeidere med et bredt kompetansegrunnlag innen landskapsarkitektur og urbanisme som gjerne vil undervise. Vi ønsker søkere med erfaring som praktiserende landskapsarkitekt eller tilsvarende, og med gode evner til kommunikasjon og formidling. Undervisningen i landskapsarkitektur på AHO er studiobasert. Veiledning foregår individuelt, i grupper og i plenum. Studioundervisningen inkluderer opplæring i analyseverktøy og vektlegger trening i formgivingsferdigheter. Heri inngår produksjon og kommunikasjon av visjoner, strategier og prosjekter for norske byer, landskap og regioner. Utviklingen av urban og territoriell forståelse er viktig på det tredje året og studentene opererer i et stort spenn av komplekse, romlige og tidsmessige skalaer. Undervisningen omfatter og integrerer et hybrid sett av tilnærminger og teknikker fra landskapsarkitektur, urbanisme og arkitektur.

De to universitetslektorene tar del i oppstarten av et nytt studium. I tredjeårets høstsemester (GK5) forenes arkitektur- og landskapsarkitekturprogrammene i et felles studiokurs der studentene arbeider med by og byrom i Oslo-regionen, og de to universitetslektorene kommer til å inngå i et tverrfaglig team av arkitekter, urbanister og landskapsarkitekter. I vårsemesteret (GK6) arbeider studentene med stedsutvikling, kartlegging og medvirkningsprosesser i Nord-Norge, og skal utvikle kompetanse i nordlige landskap.

Personene vi søker vil delta i faglig sterke team som:

- utdanner formsikre landskapsarkitekter av høy internasjonal kvalitet, som er allsidige, skapende og nytenkende, og som er rustet til å møte et samfunn i endring.

- arbeider innenfor en flerfaglig ramme der landskapsarkitektur og urbanisme integreres.

- driver prosjekt- og forskningsbasert undervisning innenfor studiets fokusområder med vekt på raske endringsprosesser i sårbare landskap, byer og samfunn i nord.

- bidrar til en kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling.

Kvalifikasjoner:

Vi søker kandidater som har:

 • Master i landskapsarkitektur eller tilsvarende.
 • Høy formgiverkompetanse.
 • Behersker et skandinavisk språk.
 • Dokumentert gode samarbeidsevner.
 • Praksiserfaring innen landskapsarkitektur med vekt på byforming, by- og regionalplanlegging og stedsutvikling i norske og nord-norske kommuner.

Vi ønsker søkere som kan dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av utdanning eller praktisk undervisningserfaring. AHO vil kunne tilby kurs i pedagogikk på universitetsnivå.

Stillingen vil bli bedømt på grunnlag av praksis- og undervisningserfaring. Bredden og helheten i lærerteamets sammensatte kompetanse, vil også bli vektlagt. Der søkere stiller likt, kan ulikheter i kompetanseområder være utslagsgivende.

Stillingen som universitetslektor fordeles med hhv. 40% til undervisning og 10% til administrative oppgaver ved AHO. Arbeidssted vil være i Oslo.

Generelt om stillingen:

Stillingen lønnes i kode 1009 universitetslektor med årslønn kr. 573 100 – 655 400, avhengig av kompetanse og erfaring. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker at du vektlegger følgende i søknaden som gjøres elektronisk:

 • Søknad
 • CV
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format som legger særlig vekt på tre prosjekter søkeren mener er spesielt relevante for stillingen. Portfolien kan ha maksimalt 30 sider og 100MB.
 • En redegjørelse for egen læringsfilosofi

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål kan rettes til:

 • Instituttleder Lisbet Harboe ved Institutt for urbanisme og landskap. Tlf. 22 99 70 00 / 91 19 20 73, eller per e-post: [email protected]

Generell informasjon om AHO er å finne på www.aho.no

Søknadsfrist: 31/01/2020.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS