Ledig stilling ved AHO

Universitetslektor i landskapsarkitektur - 2 åremålsstillinger

Søknadsfrist 31.03.2019

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledene internasjonal vitenskapelig høgskole på universitetsnivå, som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, design og landskapsarkitektur.


AHO består av en felles administrasjon og fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Om stillingen:

Det lyses ut to 50 % åremålsstillinger som universitetslektor i landskapsarkitektur. Åremålsperioden er på 4 år med mulighet for forlengelse.

Høsten 2018 var det oppstart av et nytt 5-årig masterprogram i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Studieprogrammet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Tromsø, og har 20 studieplasser. I den anledning søker vi etter engasjerte landskapsarkitekter som med kunnskap, inspirasjonsevne og kraft skal bidra til å bygge det landskapsarkitekturfaglige miljøet ved institutt for Urbanisme og Landskap. Stillingen vil innebære å undervise og videreutvikle det faglige grunnlaget for det andre studieåret i landskapsarkitekturutdanningen. Vi søker etter landskapsarkitekter med kunnskap om ulike menneskeskapte og naturskapte systemer.

Vi søker:

Vi søker landskapsarkitekter som er motiverte for å undervise og gjerne med dokumentert undervisningserfaring. Kandidatene vi ser etter må også kunne vise til meritert praksiserfaring. Undervisningen foregår på norsk og det stilles krav til skandinaviske språkferdigheter.

Undervisningen er studiobasert og organisert med en fagansvarlig. Veiledning foregår som individuell oppfølging, i grupper eller i plenum. Studioundervisningen inkluderer opplæring i nødvendige verktøy og trening i grunnleggende ferdigheter, som gir kompetanse og kunnskap innen landskapsarkitektur. (Se tilgjengelig studieplan www.aho.no) Kandidatene må kunne undervise i relevante dataverktøy som gir studentene mulighet til kompleks databehandling.

Det andre året i programmet har spesielt fokus på systemer og formgivning. Studentene skal i løpet av de to semestrene få kunnskap om menneskeskapte infrastrukturer og økologiske systemer. Videre skal de øves i evnen til å omsette teoretisk viten i prosjektarbeid. De skal tilegne seg ferdigheter i å anvende ulike medier til analyse og beskrivelse av rom i landskapet. Dessuten skal de ha lært å arbeide med integrasjonen av infrastrukturelle og økologiske system med vekt på estetiske forhold.

Oppstart av nytt studium er utfordrende, og stiller krav til at de som ansettes er nettverksbyggere, med gode evner og lyst til å videreutvikle studiet og gjøre programmet kjent og attraktivt for potensielle søkere.

Personene vi søker skal være med i et faglig, sterkt team som:

 • Utdanner formsikre landskapsarkitekter av høy internasjonal kvalitet- som er allsidige, skapende og nytenkende, og som er rustet til å møte et samfunn i stadig endring.
 • Driver prosjekt- og forskningsbasert undervisning innenfor studiets fokusområder, med spesiell vekt på raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord.
 • Bidrar til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling.

Kvalifikasjoner:

Vi søker kandidater som har:

 • Master i landskapsarkitektur eller tilsvarende.
 • Behersker et skandinavisk språk
 • Dokumentert gode samarbeidsevner
 • Praksiserfaring (innenfor regional planlegging, vann og infrastrukturprosjekter er ønskelig)

Vi ønsker søkere som kan dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av universitetspedagogisk seminar eller annen pedagogisk utdanning. I særlige tilfeller kan dokumentert praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig.

Stillingen vil bli bedømt på grunnlag av praksis- og undervisningserfaring, samtidig vil det vektlegges at lærerteamet til sammen har et bredt sammensatt kompetansefelt. Der søkere stiller likt, kan ulikheter i kompetanseområde være utslagsgivende.

Stillingen fordeles med hhv 40% til undervisning, 10% andre administrative oppgaver ved AHO.

Arbeidssted vil være i Oslo.

Generelt om stillingen:

Stillingene lønnes i kode 1009 universitetslektor, med årslønn 565 500 – 646 700, avhengig av kompetanse og erfaring. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden som gjøres elektronisk:

 • Søknad
 • CV
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portfolien kan ha maksimalt 30 sider og 100MB
 • En redegjørelse for egen læringsfilosofi

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Instituttleder Marianne Skjulhaug ved Institutt for urbanisme og landskap, tel 22997000 / 93091091 eller per e-post [email protected]

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen