Stilling:

Universitetslektor i arkitektur

Søknadsfrist 10.03.2019

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for form, teori og historie (FTH) arbeider med arkitektur, arkitekturhistorie og bygningsarv. Instituttet er sterkt internasjonalt orientert og leder en rekke internasjonale forskningsprosjekter. Staben teller omlag 30 arkitekter, arkitekturhistorikere, kunstnere og filosofer som underviser på alle nivåer: I grunnundervisningen, på masternivå og i doktorutdanningen. Instituttets ph.d.-studenter og postdoktorander er del av pågående forskningsprosjekter. FTH tilbyr en profesjonsrettet videreutdanningsmaster i arkitektturvern og en felles Nordisk videreutdanningsmaster i arkitekturarv (NORMAK).

Vi har ledig et 2 årlig vikariat som fagansvarlig

Om stillingen

Det lyses ut et vikariat i en 50 % stilling som fagansvarlig universitetslektor i arkitektur med faglig delansvar for førsteårsundervisning ved AHO, organisert under Institutt for form, teori og historie.

Utdannelsen av AHOs 60 førsteårsstudenter i arkitektur drives i to likestilte studioer, som har felles faglig opplegg og identisk læringsmål. Undervisningen ledes av to fagansvarlige, og hvert studio består av et lærerteam på tre personer. Undervisningsopplegget er basert på en struktur som er utviklet gjennom flere år, og består av prosjektbasert studioundervisning som integrerer verkstedsopplæring, digital tegningsundervisning og frihåndstegning.

I løpet av det første året skal studentene tilegne seg kunnskap og arbeidsmetoder som legger til rette for det videre studiet ved AHO. Undervisningen er fagspesifikk og prosjektbasert, og studentene får erfaring med arbeid i ulike skalaer og med varierende kontekst. Studioundervisningen foregår i form av veiledning på tegnesalen, forelesninger, gjennomganger, ekskursjoner og seminarer. Studentene arbeider både individuelt og i grupper. Examen philosophicum, arkitekturhistorie og materialteknologi undervises som egne fag.administrative oppgaver ved AHO.

Arbeidsoppgaver

De to fagansvarlige har det overordnede ansvaret for innholdet i studiets første år, og den kontinuerlige utviklingen av dette. De har også ansvar for koordinering med instituttets ledelse, andre lærere og studieadministrasjonen. Teamet drives ellers med en relativt flat struktur hva gjelder utvikling av pedagogisk opplegg og innhold, der alle seks lærere bidrar aktivt inn med kompetanse og engasjement.

Stillingen fordeles med hhv 40% til undervisning og 10% andre

Kvalifikasjonskrav

Søker til stillingen må:

 • ha utdanning tilsvarende master i arkitektur
 • kunne vise til egne arbeider av høy faglig kvalitet
 • ha solid erfaring fra arkitekturpraksis
 • kunne dokumentere undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse innen fagfeltet

Egenskaper:

 • engasjert og initiativrik
 • gode samarbeidsevner
 • evne til nytenkning og innovasjon
 • evne til å jobbe i et miljø hvor det til tider er høy arbeidsintensitet
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • grunnundervisningen ved AHO foregår på norsk og søkere må derfor beherske et skandinavisk språk.

Søknaden

Du søker på stillingen på www.jobbnorge.no, og vi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden :

 • Søknad
 • CV
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portofolien kan maksimalt ha 30 sider og 100MB

Vi tilbyr

 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønnsnivået for en Universitetslektor settes på bakgrunn av kompetanse og erfaring og ligger i spennet er fra kr 555 100 til 645 700. Det kan vurderes høyere lønn for særlig kompetente søkere. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål kan rettes til:

 • Instituttleder ved Institutt for form, teori og historie Erik Langdalen, (98286398, [email protected]) eller
 • Fagansvarlig for førsteåret førsteamanuensis Anna Røtnes (92858668, [email protected])

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no

Søknadsfrist er 10 mars 2019 og du søker via www.jobbnorge.no.

Stillingen er tenkt tilsatt fra 1.juni 2019.

Søk på stillingen