Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradstipendiatstillinger i rytmisk musikk

Søknadsfrist: 02.02.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig inntil seks 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat i rytmisk musikk, tilknyttet Institutt for rytmisk musikk, for en periode på tre år, evt. fire år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for kunstfag har tre institutter; Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Fakultetet har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Se Fakultet for kunstfag.

Fakultetet tilbyr flere master- og bachelorgradsstudier innen kunstfag, deriblant en masterutdanning innen Elektronisk Musikk. Ph.d.-programmet har to spesialiseringer, en innenfor utøvende rytmisk musikk og en innenfor kunst i kontekst.

Institutt for rytmisk musikk har høyt kvalifiserte ansatte med musikkvitenskapelig veiledningskompetanse, i tillegg besitter instituttet sterk kunstnerisk kompetanse innenfor utøvende rytmisk musikk og ansatte som har omfattende nasjonale og internasjonale nettverk. Disse vil være viktige bidragsytere for stipendiatens miljøstøtte, og også som aktuelle veiledere for den som tilsettes.

Institutt for rytmisk musikk har etablert laptop som eget hovedinstrument og har i løpet av 25 år utviklet et sterkt miljø innenfor musikkteknologi. Fakultetet har dessuten investert betydelig i innspillingsstudioer av høy internasjonal standard.

Beskrivelse av stillingene

A UTØVENDE RYTMISK MUSIKK

For den som tilsettes kan både kunstneriske og teoretiske doktorgradsprosjekter innenfor fagområdet utøvende rytmisk musikk være aktuelle profilområder. Det “utøvende” i denne sammenheng kan innebære enten kombinasjonen kunstneriske og vitenskapelige studier hvor doktorgradsstudenten f.eks. forsker på egen kunstnerisk praksis, eller et rent populærmusikkvitenskapelig studium over utøvende rytmiske musikkpraksiser.

Vi gjør oppmerksom på at doktorgradsprogrammet åpner opp for to avhandlingsvarianter:

1. En kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling som inneholder både en skriftlig- og en utøvende del

2. Et tradisjonelt vitenskapelig avhandlingsstudium hvor hele avhandlingen utgjør enten en tekstbasert monografi eller en artikkelsamling, men hvor fokuset er på den utøvende delen av populærmusikalske praksiser og framføringer.

B ELEKTRONISK MUSIKK OG MUSIKKTEKNOLOGI

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet instituttets satsning på elektronisk musikk og musikkteknologi. I denne sammenheng er det viktig med stipendiater som arbeider med digitale medier i sin musikalske praksis. Sentrale problemstillinger knytter seg til fremføringspraksis, musikalsk og teknologisk forskning og relasjonen mellom det musikalsk performative og det musikalsk skapende.

Vi gjør oppmerksom på at doktorgradsprogrammet åpner opp for to avhandlingsvarianter:

1. En kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling som inneholder både en skriftlig- og en utøvende del.

2. Et tradisjonelt vitenskapelig avhandlingsstudium hvor hele avhandlingen utgjør enten en tekstbasert monografi eller en artikkelsamling, men hvor fokuset er på den utøvende delen av populærmusikalske praksiser og framføringer.

C MUSIKKLÆREREN I MØTE MED NY MUSIKKTEKNOLOGI

Avhandlingen skal tematisere følgende: Skole, kulturskole og høyere utdanning utfordres av at musikkinstrumenter i tradisjonell forstand er i endring i møte med teknologi. Flere og flere anvender for eksempel PC og nettbrett som instrument, og det krever utvikling av nye undervisningsformer, didaktikk/metodikk for å imøtekomme denne utviklingen.

D MUSIKK OG DIGITALISERING

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet instituttets satsning og arbeid på digitale endringer i musikkbransjen. Relevante problemstillinger kan være endrede rammer for musikere og artister, nye digitale forretningsmodeller og pengestrømmer, endringer i musikkbransje og verdikjeder, nye formater og distribusjonsformer, eller nye digitale måter å skape og samarbeide rundt musikk.

Gjelder for alle stillingene:

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiatene tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, spesialisering i utøvende rytmisk musikk. Mer informasjon finnes her:

https://www.uia.no/studier/forskerutdanning/spesialisering-i-utoevende-rytmisk-musikk

Det forutsettes at de som tilsettes inngår og bidrar aktivt i en av forskningsgruppene som er opprettet ved Institutt for rytmisk musikk og Popular Music Research Unit (PMRU). PMRU utgjør en forskningsenhet underlagt Institutt for rytmisk musikk og Fakultet for kunstfag som er opprettet for å organisere de fire forskningsgruppene og flagge forskningsaktiviteten i rytmisk musikk nasjonalt og internasjonalt. Nærmere opplysninger om forskningsgruppene og PMRU finnes her: https://www.uia.no/pmru

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Søkeren må ha mastergrad/hovedfag eller tilsvarende i relevante masterstudier. Det vises til spesifisering av utdanningskrav og krav til forkunnskaper innen rytmisk musikk/populærmusikk i utfyllende regler for ph.d.-graden i utøvende rytmisk musikk ved Universitetet i Agder som kan lastes ned fra:

http://www.uia.no/forskning/forskrifter-om-doktorgradene-ved-uia

Årets kandidater/kandidater som er i avslutningsfasen av master kan også søke.

Arbeidsspråket ved universitetet er norsk. I stillingen er det ikke et krav om å beherske norsk, men kjennskap til norsk eller et annet skandinavisk språk er en fordel. Det kreves svært gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig. For å undersøke om det er krav om dokumenterte engelskkunnskaper ved bruk av test, se her. Se utlysningsteksten på engelsk for nærmere informasjon.

Ytterligere vurdering av engelskkunnskaper kan bli foretatt i forbindelse med intervju.

Ønskede kvalifikasjoner

Ved vurdering av søkerne legges størst vekt på prosjektbeskrivelsen. I tillegg vektlegges oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider.

Personlige egenskaper

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt i totalvurderingen av kvalifiserte søkere.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et godt, inkluderende arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter
 • et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Fakultet for kunstfag ønsker flere kvinner i kunstneriske/vitenskapelige toppstillinger, og ut fra et langsiktig perspektiv oppfordres derfor kvinner spesielt til å søke stillingene.

De som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingene. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. En gjør spesielt oppmerksom på at fakultetet stiller krav om residensplikt for de som tilsettes i tråd med tilsettingsregler for vitenskapelige stillinger i statlig sektor.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkerne. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV (bruk «standard CV» i den elektroniske søknaden)
 • vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole
 • vitnemål fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • fullstendig publikasjonsliste over vitenskapelige publikasjoner og/eller kunstneriske arbeider
 • dokumentasjon av vitenskapelige og/eller musikalsk-kunstnerisk utviklingsarbeider (inntil 5)
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, metode, materiale og fremdriftsplan med budsjett innenfor den gitte rammen på kr. 60 000,- totalt.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknadsfrist: 02.02.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected]

Søk stillingen