LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som ph.d.-stipendiat i rettsvitenskap. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad. Ansettelse skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på 4 år med 75 % forskning og 25 % undervisning, under forutsetning av at den som ansettes kan fylle et udekket undervisningsbehov.

Arbeidssted er Campus Kristiansand hvor Institutt for rettsvitenskap er lokalisert. Tiltredelse etter avtale med Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Institutt for rettsvitenskap er organisert under Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert i den amerikanske organisasjonen AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Institutt for rettsvitenskap er ett av fire institutter ved Handelshøyskolen ved UiA, og har ansvar for bachelorprogrammet i rettsvitenskap som ble etablert høsten 2011. Bachelorstudiet i rettsvitenskap har ca. 70 studenter per årskull og meget gode søkertall. Institutt for rettsvitenskap har søkt om etablering av masterstudium i rettsvitenskap. Eventuell oppstart vil bli høsten 2023. Instituttets ansatte underviser også i juridiske emner som inngår i øvrige studier ved Universitetet i Agder, samt kurs for etter- og videreutdanning.

Søkere må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for rettsvitenskapen, eventuelle forskningsetiske utfordringer og hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Ph.d.-prosjekter med betydning for privatrettslige eller strafferettslige fag som undervises på bachelor- eller masterstudiet i rettsvitenskap vil bli prioritert. Det vil også bli lagt vekt på prosjektets samfunnsmessige og rettsvitenskapelige relevans og aktualitet. Prosjektet kan omhandle norsk rett, internasjonal rett med relevans for norsk rett eller komparativ rett hvor norsk rett inngår i komparasjonen.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen, karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Det vil også bli lagt vekt på om den som ansettes kan bidra med undervisning i sentrale juridiske fag. Det forutsettes at den som ansettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden. Fakultetet ønsker at den som ansettes tiltrer så raskt som mulig, normalt etter utløp av vanlig oppsigelsestid.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Handelshøyskolen.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

 • Norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning, på søknadstidspunktet. Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven
 • Meget gode skriftlige og muntlige språkferdigheter i norsk, eventuelt annet skandinavisk språk, og solide engelskferdigheter

Personlige egenskaper

 • Søkeren må kunne arbeide selvstendig og strukturert
 • Det kreves gode samarbeidsevner, evne til å bidra til fagutvikling og vilje til aktivt å ta del i utvikling av et godt fagmiljø

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 501 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.08.22.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS