LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i Energi og samfunn

Søknadsfrist: 15.08.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i Energi og samfunn, tilknyttet Institutt for Global Utvikling og Samfunnsplanlegging, for en periode på tre år. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging er et tverrfaglig kollegium med for tiden 14 fast ansatte i vitenskapelige stillinger og 10 stipendiater. Fagstaben består av forskere med undervisnings- og forskningserfaring blant annet innen fattigdomsproblematikk, globalisering og politisk økonomi, stat- og velferdspolitikk i Sør, rural/urban migrasjon, naturkatastrofer og krisehåndtering, klima- og miljøproblematikk, sosiale bevegelser, kjønn, integrering og mobilitet, by- og regionalplanlegging, stedsutvikling og deltakelsesprosesser.

Denne stillingen vil særlig knyttes til forskningsgruppen URPLAN. Forskningsgruppen har et tverrfaglig perspektiv på by- og regionalplanlegging med utgangspunkt i samfunnsgeografi, planlegging og miljøforvaltningskompetanse. Vi har lang historikk innenfor forskning på byutvikling, urbanisme, stedsutvikling, bygdeutvikling, regionaliseringsprosesser, miljøforvaltning og planleggingsprosesser.

Stillingen vil også samarbeide tett med forskningsrådsprosjektet WINDPLAN .

Tema for avhandlingen

Denne PhD stilling skal utforske energi og samfunnsrelasjoner som er et voksende forskningsfelt innen geografi, politikk, planlegging og utviklingsstudier. Globale klimautfordringer, økende energibehov og argumenter om energisikkerhet har satt fornybar energiomstilling på den politiske agenda på alle nivåer, også i Norge. Slike teknologiske overganger fremmer imidlertid også politiske, økonomiske, sosiokulturelle og økologiske konflikter fra lokalsamfunn til geopolitiske organisasjoner. Bærekraftige og rettferdige energiomstillinger er dermed ikke bare et spørsmål om teknologisk evne og økonomisk gjennomførbarhet, det er også et spørsmål om sosiokulturelle forståelser og idealer, samt politiske økonomiske strukturer for eierskap og distribusjon. Legitim energiomstilling handler derfor om å forstå hvordan energiomstilling påvirkes av de samfunnsøkonomiske strukturer og fordeling av goder og ulemper knyttet til energiproduksjon og forbruk. Norge har lang tradisjon for vannkraft og har i de senere år økt utbygging av vindkraft. Det skaper nye muligheter, men også nye konflikter.

Prosjektet skal utforske norsk fornybar kraftutvikling og undersøke offentlige og politiske oppfatninger og sosiale forestillinger om energifremtider i forhold til de økonomiske strukturelle forholdene (eierskap, distribusjonssystemer, etc.). Prosjektet kan dermed bidra til å utvikle perspektiver på sammenhenger mellom energirettferdighet, (alternative) eierskapsstrukturer, og den sosio-politiske legitimitet for fremtidig fornybar energi i lyset av Norges historiske energiutvikling.

Basert på ovenstående, inviterer vi aktuelle søkere til å utarbeide en selvstendig prosjektskisse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d.-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskningsgrupper. Tiltredelse etter avtale. Mer informasjon om fakultetets forskningsgrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer finner du her.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor samfunnsvitenskapelig eller sosio-teknisk felt, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke. Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det vil legges vekt på søkerens utdannelsesmessige eller praksis relasjon til tema innen energi og omstilling.
 • Erfaring med kvalitative metoder og dokumentanalyser vil vektlegges.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 482 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.08.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS