LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

2 Doktorgradsstipendiater i vindenergi og energirettferdighet i regionale omstillinger

Søknadsfrist: 16.10.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig to 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat i vindenergi og energirettferdighet i regionale omstillinger, tilknyttet Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, for en periode på tre år, evt. fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Utbygging av havvind posisjoneres som fremtidens fornybare energikilde i Norge og globalt. Havvind vurderes som en viktig del av løsningen på klimakrise, energisikkerhet og som katalysator for økonomisk vekst. Agder er en nøkkelregion for den norske havvindssatsningen, men i flere kystkommuner vokser lokale protester. Havvind er meget arealkrevende, og det setter press på både arealforvaltning, naturverdier, demokratiske prosedyrer og økonomisk fordeling. Hvis havvindssatsningen skal understøtte en rettferdig energi omstilling, er vi nødt til å forstå hvilke utfordringer og muligheter det skaper i de regionale kystregionene som påvirkes av utbyggingen på havet.

Forskningsprosjektet WINDREG (WINDREG - Offshore wind and regional futures: challenges and opportunities for energy justice in regional transitions) undersøker hvordan havvind påvirker naturverdier, arealplanlegging, sosioøkonomisk utvikling, styring og integrert planlegging på tvers av flere myndighetsnivåer. Med utgangspunkt i Agder regionen fokuserer vi på utviklingen av mer rettferdige styringsmodeller som kan ivareta en helhetlig miljø- og samfunnsplanlegging på land. WINDREG samskaper tverrfaglig vitenskapelig kunnskap i samarbeid med flere relevante samarbeidsaktører og med bruk av læringssaker fra Storbritannia og Danmark. Utsira fungerer som en nasjonal lærings-case. Prosjektet utvikler politiske anbefalinger for forbedrede politikk, planlegging og styringstiltak for energirettferdighet i regionale omstillingsprosesser.

Fakultet for samfunnsvitenskap, som organiserer ph.d.-programmet, har fire institutt; Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. For mer informasjon om fakultetet, se her.

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, hvor ph.d.-studentene skal være tilknyttet, omfatter undervisning og forskning innen politisk økonomi, landlig/urban migrasjon, naturkatastrofer og krisehåndtering, klima- og miljøspørsmål, global fattigdom, sosiale bevegelser, kjønn, integrering og mobilitet, by- og regionalplanlegging, lokal utvikling og medvirkningsprosesser. Det flerfaglige miljøet åpner for kreativ tenkning, metodisk så vel som teoretisk. I dag har vi 15 faste stillinger, 10 ph.d.-stillinger og 1 post doc-stilling.

Arbeidsoppgaver

Vi ansetter to PhD-studenter tilknyttet WINDREG-prosjektet. Stillingene vil ligge ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder og tas opp ved ph.d.-programmet ved fakultet for samfunnsvitenskap.

Denne utlysningen oppfordrer samfunnsvitenskapelig orienterte forskere til å utvikle en uavhengig doktorgradsprosjektbeskrivelse knyttet til ett av to fokusområder i WINDREG - eller å utvikle en kreativ tverrgående prosjekttilnærming på tvers av de to områdene:

1) Havvind utbygging utfordrer eksisterende arealbruk og verdisetting i offentlig planlegging og arealforvaltning. Teorier relatert til anerkjennelses rettferdighet (Recognitional justice) stiller spørsmål om hvem sine verdier, interesser og behov som blir hørt og får innflytelse i energiomstillinger. Disse teoretiske tilnærminger kan relateres til utviklingen av arealplanlegging og arealregnskap i offentlig planlegging. I tillegg kan perspektiver om deltakende kartlegging og «counter mapping» være interessante perspektiver for å utvikle nye typer planverktøy som ivaretar et bredt spekter av natur, kultur og stedsverdier. I dette prosjektet er det relevant å utvikle nye demokratiske og samskapte kartleggingsmetoder som sikrer bedre inkludering av innbyggernes verdier i arealforvaltningen.

2) Havvind utvikling utfordrer eksisterende planleggings- og styringsformer mellom eksisterende administrative organisasjoner og mellom private, offentlige og sivile samfunn. Teorier om prosessuell rettferdighet (Procedural justice) stiller spørsmål ved transparens, demokratisk deltakelse og samarbeidspremisser i energiomstillinger. Dette teoretiske perspektivet kan relateres til både lokalsamfunnets deltakelse og engasjement, og til flernivå- og fleraktørstyringstilnærminger i regional planlegging og utvikling. Videre kan tilnærminger knyttet til demokratisk og aksjonsforskningsorientert samskaping være interessante for å utvikle nye planleggingstilnærminger og politiske modeller.

Det er en forutsetning for tiltredelse, at stipendiaten tas opp på UiA’s ph.d.-program ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Mer informasjon finnes her.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Årets kandidater/kandidater som er i avslutningsfasen av master kan også søke.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kunnskap om energisamfunnsrelasjoner
 • Kunnskap om norsk myndighetsstruktur og plansystem

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet
 • Kreativitet
 • Evne til å ta initiativ
 • Evne til å samarbeide og jobbe i team

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse.

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv framdriftsplan og litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.
 • evt. annet av relevans for stillingen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 16.10.2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS