Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor / dosent i psykososial helse

Søknadsfrist: 04.05.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en til to faste 100 % stillinger som professor/dosent. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse. Hovedarbeidssted er for tiden Grimstad. Tiltredelse etter avtale.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for e-helse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Institutt for psykososial helse gir utdanningstilbud til ca. 370 studenter og har i tillegg til bachelorprogram i vernepleie utdanningstilbud innen familieterapi, psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk samt sexologi. Det er ca. 30 vitenskapelig ansatte på instituttet. Institutt for psykososial helse har et tverrfaglig forskningsmiljø som utforsker problemstillinger som ofte har relevans og kobling til utdanningenes innhold og fokus. Instituttet har forskningsgrupper innen Dialogiske praksiser, RESEX (REsearch group in SEXology), samt kommunalt helsearbeid «Et samfunn for alle».

Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver er fag- og koordineringsansvar for emner og eventuelt studieprogram, undervisning, ferdighetstrening, praksisoppfølging og veiledning av studenter innen flere studier i instituttets studieportefølje (vernepleie, psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, miljøterapeutiske tilnærminger, rusrelatert arbeid, familieterapi og sexologi). Mer informasjon om studieporteføljen. Søker bes presisere i søknaden hvilke deler av studieporteføljen på instituttet som søkeren mener å være kvalifisert til å undervise innenfor. I tillegg bes søker beskrive eget forsknings- og utviklingsarbeid innen psykososial helse.

Andre sentrale oppgaver vil være å bidra til å lede forskningsarbeidet ved instituttet gjennom veiledning/mentoroppgaver, ledelse av forskningsgrupper og prosjekter, utvikling av forskningssøknader i samarbeid med fagmiljøet og andre samarbeidspartnere. Det vil også kunne inngå kommisjons- og utvalgsarbeid.

Veiledning av masterstudenter og ph.d-kandidater vil også være aktuelt avhengig av søkers kompetanse.

Det forventes at den som ansettes vil bidra til å styrke instituttets forskningsaktivitet innen psykososial helse.

Nødvendige kvalifikasjoner

For stillingen som professor kreves det utdanning innen helsefag eller sosialfag, samfunnsvitenskap eller psykologi på doktorgradsnivå og at søker videre innfrir kriterier for ansettelse som professor beskrevet i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere med annen utdanningsbakgrunn på doktorgradsnivå, med et relevant tematisk innhold for PhD-avhandlingen og videre forskning med relevans for psykososial helse kan også bli vurdert.

For stillingen som dosent kreves det utdanning innen helsefag eller sosialfag, samfunnsvitenskap eller psykologi på doktorgradsnivå eller mastergrad og at søker innfrir kriterier for ansettelse som dosent beskrevet i forskriften som er referert ovenfor.

For stillinger som professor har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som dosent kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

For stilling som professor/dosent må søker også kunne dokumentere yrkeserfaring fra arbeid relevant for psykososial helse, enten gjennom klinisk og brukerrettet arbeid og/eller på systemnivå.

Arbeidsspråket er norsk, og den som ansettes må kunne norsk eller et annet skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet. Det kreves også at den som tilsettes, i tillegg til norsk, behersker engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • bred yrkeserfaring fra arbeid med psykososial helse som er relevant for instituttets studieportefølje
 • faglig utvikling og forskning innen psykososial helse i samarbeid med praksisfeltet.
 • erfaring fra tverrfaglig forsknings-og utviklingsarbeid innen psykososial helse.
 • forsknings- og undervisningserfaring relatert til flere studier i instituttets studieportefølje

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 691 400 – 813 400 bto pr år, kode 1532 dosent kr 691 400 – 813 400 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 15)
 • eventuell doktorgradsavhandling
 • eventuelt profileringsdokument som begrunner at søker oppfyller kriterier for ansettelse som professor eller dosent

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 4. mai 2020.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen