Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 30.04.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som ph.d.-stipendiat i rettsvitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pålagt undervisning og utviklingsarbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand hvor Institutt for rettsvitenskap er lokalisert, med jevnlige samarbeidsmøter med andre stipendiater ved samme prosjekt ved Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, men fortrinnsvis innen september 2020.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Institutt for rettsvitenskap er organisert under Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Handelshøyskolen, som er AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) akkreditert, er organisert i fire institutter. Som ett av fire institutter ved fakultetet har Institutt for rettsvitenskap ansvar for bachelorprogrammet i rettsvitenskap som ble etablert høsten 2011. Bachelorstudiet i rettsvitenskap har ca. 70 studenter per årskull og meget gode søkertall. I tillegg arbeides det med utvikling av nye studietilbud. Instituttets ansatte underviser også i juridiske emner som inngår i øvrige studier ved Universitetet i Agder, samt kurs for etter- og videreutdanning. Fagmiljøet ved instituttet er i vekst og gir muligheter for framtidig karriere for søkere med PhD-grad og relevant fagkompetanse.

Denne stillingen er tilknyttet Senter for e-helse. Senter for e-helse er et tverrfakultært senter med forskere fra Handelshøyskolen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi- og realfag. Senteret er samlokalisert med I4Helse, som er et senter for innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og omsorg, og er lokalisert på universitetets campus i Grimstad.

Arbeidsoppgaver

Ph.d.-kandidaten vil være en del av et team av flere stipendiater med forskjellig fagbakgrunn, tilknyttet Handelshøyskolen som ett av de fire fakultetene i Senter for e-helse. Alle kandidatene vil ha egne forskningsprosjekter innenfor temaene tilgang og bruk av personlige helsedata ved implementering av digitale tjenester. I dag kan teknologiske løsninger muliggjøre avstandsoppfølging eller automatisk monitorering av pasienter. Slike løsninger kan bidra til å forebygge forverringer, forbedre oppfølgingen og gi pasienter bedre forutsetninger for å delta aktivt i egen behandling. Kravet om faglig forsvarlighet må stå sentralt ved utvikling og implementering av digitale helsetjenester. I tillegg reiser bruk av helsedata en rekke rettslige spørsmål knyttet til blant annet helsepersonells taushetsplikt, pasientsamtykke, personvern ved dataflyt mellom ulike nivåer og instanser og eiendomsrett til opplysningene som samles inn. Sentralt i prosjektet er hvordan helse- og personvernlovgivning kan sikre grunnleggende hensyn: Pasienters rett til kontroll over sine data og til aktivt å delta i beslutningsprosessen knyttet til egen behandling. Det er også et mål å utvikle forsvarlige systemer for håndtering av personopplysninger, tilpasset kravene om forsvarlig helsehjelp, likeverdige tjenester og sikring av pasientautonomi

Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 10 sider inklusiv litteraturliste. Det legges vekt på en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse knyttet til de ovenfor skisserte problemstillinger og temaer.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som ph.d.-stipendiat følger av forskrift av 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Søkere må ha master i rettsvitenskap og interesse for personvernrett, helse- og velferdsrett og relevant menneskerettslig regulering. Søkeren må ha evne til å arbeide i et tverrfaglig team og beherske minst ett av de skandinaviske språkene og engelsk, både skriftlig og muntlig. Stillingen krever gode forutsetninger for å utvikle et selvstendig rettsvitenskapelig arbeid som vil inngå i en større faglig sammenheng.

Ved vurderingen av søkerne legges det vekt på eksamensresultater, relevant faglig bakgrunn, publikasjoner og utviklingsarbeider, erfaring fra tverrfaglig samarbeid, formidlingsevne, samt på kvaliteten på og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Det er en forutsetning for ansettelsen at stipendiaten tas opp på relevant ph.d.-program.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og egenskaper som evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet vektlegges.

Vi tilbyr

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsorientert organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto. pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden, prosjektbeskrivelsen og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • CV
  • vitnemål med karakterer
  • masteroppgave/hovedfagsoppgave
  • attester
  • eventuelle vitenskapelige arbeider, forskning og utviklingsarbeid samt liste over disse
  • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, metoder og fremdriftsplan innenfor den gitte rammen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 30.04.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen