Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap

Søknadsfrist: 14.04.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Stillingen er tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Senter for e-Helse. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. I tillegg har fakultetet har tre forskningssentra: Senter for e-helse og Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv som er to av universitetets toppforskningssentre og Senter for omsorgsforskning, sør.

Senter for e-helse er et tverrfakultært senter med forskere fra fakultetene helse- og idrettsvitenskap, samfunnsvitenskap, teknologi- og realfag, Handelshøyskolen, humaniora og pedagogikk. Senteret er samlokalisert med I4Helse som er et senter for innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og omsorg på universitetets campus i Grimstad.

Arbeidsoppgaver

Denne stillingen utgjør en del av EU-prosjektet «From Isolation to Inclusion» (I2), som er finansiert gjennom Interreg-programmet for nordsjøregionen og ledes av Senter for e-helse.

Sosial isolasjon og ensomhet er et av de store helseproblemene i den vestlige verden og er en stor utfordring for folkehelsen. Hensikten med Interreg-prosjektet er å øke offentlig nytenking omkring sosial isolasjon og ensomhet hvor ulike teknologier kan være en del av løsningen. Kandidaten vil delta i den norske delen av prosjektet som skal utføres i samarbeid med Arendal kommune og vil sette søkelys på hvordan bruk av teknologiløsninger kan bidra til å forebygge og/eller hindre ensomhet blant hjemmeboende eldre. Prosjektet vil knyttes tett opp mot kommunens arbeid i forbindelse med gjennomføring av kvalitetsreformen for eldre (Se Meld St. 15, «Leve hele livet») og vil gjennomføres i tråd med Senter for e-helses visjon om samskaping med brukere.

Søkere skal utarbeide en prosjektskisse som skal følge søknaden. Prosjektskissen skal ta utgangspunkt i en betenkning for ph.d.-stillingen som kan fås ved henvendelse til professor Elin Thygesen ([email protected]) eller prosjektleder Ragni McQueen Leifson ([email protected]). Forskningsdesign som vektlegger aktiv involvering av brukere i alle faser av forskningsprosessen, vil blir prioritert. Prosjektskissen skal ha et omfang på maksimum 10 sider inklusiv litteraturliste, og den skal struktureres med utgangspunkt i malen for PhD-programmet i helse- og idrettsvitenskap. Det forventes en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha utdanning på mastergradsnivå innen helse- og sosialfag eller helse- og sosialinformatikk. Søkere med annen relevant masterutdanning som kan dokumentere relevant arbeidspraksis/erfaring kan også vurderes.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på ph.d.-programmet i helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Opplysninger om opptak på ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap kan fås ved henvendelse til professor Åshild Slettebø tlf. 37 23 37 87 / e-post: [email protected] eller seniorrådgiver Eli Andås, tlf. 38 14 18 66 / e-post: [email protected].

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaringer fra/god kjennskap til temaområder knyttet til sosial eksklusjon og/eller ensomhet
 • erfaring fra/god kjennskap til temaområder knyttet til e-helse
 • erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til å samarbeide
 • evne til å arbeide målrettet
 • skriftlig formidlingsevne

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • publikasjonsliste
 • prosjektbeskrivelse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 14.02.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen