LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i digitalisering av offentlig sektor

Søknadsfrist: 10.12.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i digitalisering av offentlig sektor, tilknyttet Institutt for informasjons-systemer, for en periode på tre år, evt. fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for samfunnsvitenskap har fire institutter: Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Institutt for informasjonssystemer har 25 ansatte i faste vitenskapelige stillinger, i tillegg til 12 doktorgradsstipendiater. Instituttet forsker og underviser i grenselandet mellom teknologi og organisasjon. Dette gjenspeiles i den faglige profilen til studiene i IT og informasjonssystemer som instituttet har ansvaret for, her inngår blant annet programmering, læringsanalyse og personvern og informasjonssikkerhet, alle tre områder som i økende grad er relevante for offentlig sektor.

Arbeidsoppgaver

PhD-prosjektet er en del av et prosjekt som vil utføres i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten (NAV). NAV administrerer mange kompliserte offentlige tjenester innen områder som sosiale og helsetjenester og familieytelser. NAV utvikler digitale løsninger for innbyggere som kan bruke selvbetjeningsapplikasjoner eller kontakte saksbehandlere online.

Fordelene med å digitalisere offentlige tjenester kan ofte best oppnås dersom innbyggerne bruker digitale tjenester fullt ut og slutter å bruke kostbare, tradisjonelle kanaler som telefon og møter på NAV-kontoret. En stor del av innbyggerne fortsetter å kontakte NAV via tradisjonelle kanaler. Tidligere studier har frambragt kunnskap om hvilke faktorer som påvirker innbyggernes kanalvalg. Denne forskningen mangler imidlertid innsikt i de digitale tjenestenes egenart og samspillet mellom innbyggernes oppfatning av offentlige tjenester og deres kanalvalg. I tillegg er det viktige spørsmålet om hvorvidt alle offentlige tjenester faktisk egner seg for digitalisering fortsatt ubesvart.

Prosjektets mål er å analysere fra et brukerperspektiv hvilke av NAV´s offentlige tjenester som egner seg for digitale kommunikasjonskanaler. Første steg her er å identifisere de offentlige tjenestene som innbyggerne bruker mest og minst på de digitale og tradisjonelle kommunikasjonskanalene. Dette gir utvalget av tjenestene som prosjektet vil være basert på. I samarbeid med innbyggerne identifiseres så egenskaper som er viktige for innbyggernes oppfatning av den offentlige tjenesten. Vi vil bruke disse egenskapene for å analysere hvordan ulike innbyggere oppfatter de utvalgte offentlige tjenestene, og hvordan deres oppfatning av tjenestene er relatert til deres kanalvalg. Fra denne innsikten kan det identifiseres hvilke tjenester - som oppfattet av innbyggerne - egner seg for digitalisering.

Stipendiaten vil bli tilknyttet Center for Digital Transformation, CeDiT, en av fakultetets toppsatsninger innen forskning. I CeDiT er det etablert en tverrfaglig undergruppe som forsker spesielt på digital transformasjon av offentlig sektor.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets phd-program og vil bli tilknyttet CeDiT, som er en av fakultetets forskergrupper. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor informasjonssystemer, offentlig administrasjon, eller et annet fag som kan gi opptak til fakultetets Phd program, fortrinnsvis på spesialiseringen i informasjonssystemer eller spesialiseringen i offentlig administrasjon, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke. Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning. Den som ansettes må beherske norsk eller et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God kjennskap til offentlig sektor i Norge og/eller Norden
 • God kjennskap til/ kunnskap om digitalisering og tjenestedesign

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. I tillegg forventer vi at den som tilsettes vil være motivert for å dele kunnskaper, og ha evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam. I tillegg til formell kompetanse vil motivasjon for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges. Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 482 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • Attester
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 10. desember 2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS