Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor i psykososial helse

Søknadsfrist: 04.04.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en til to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse. Hovedarbeidssted er for tiden Grimstad. Tiltredelse etter avtale.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for e-helse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Institutt for psykososial helse gir utdanningstilbud til ca. 370 studenter og har i tillegg til bachelorprogram i vernepleie utdanningstilbud innen familieterapi, psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk samt sexologi. Det er ca. 30 vitenskapelig ansatte på instituttet. Institutt for psykososial helse har et tverrfaglig forskningsmiljø som utforsker problemstillinger som ofte har relevans og kobling til utdanningenes innhold og fokus. Instituttet har forskningsgrupper innen Dialogiske praksiser, RESEX (REsearch group in SEXology), samt kommunalt helsearbeid «Et samfunn for alle».

Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver er fag- og koordineringsansvar for emner og eventuelt studieprogram, undervisning, ferdighetstrening, praksisoppfølging og veiledning av studenter innen et eller flere studier i instituttets studieportefølje (vernepleie, psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, miljøterapeutiske tilnærminger, rusrelatert arbeid, familieterapi og sexologi). Mer informasjon om studieporteføljen. Søker bes presisere i søknaden hvilke deler av studieporteføljen på instituttet som søkeren mener å være kvalifisert til å undervise innenfor. I tillegg bes søker beskrive eget forsknings- og utviklingsarbeid innen psykososial helse.

Veiledning av masterstudenter og Ph.d-kandidater vil også være aktuelt avhengig av søkers kompetanse.

Det forventes at den som ansettes vil drive med forsknings- og utviklingsarbeid, og bidra til å styrke instituttets forskningsaktivitet innen psykososial helse.

Nødvendige kvalifikasjoner

For stillingen kreves det utdanning innen helsefag eller sosialfag, samfunnsvitenskap eller psykologi på doktorgradsnivå eller mastergrad med tilstrekkelig forsknings- og utviklingsarbeid til å kvalifisere til førstelektor. Søkere som har levert sin PhD-avhandling til bedømming kan også vurderes.

Søker må også kunne dokumentere yrkeserfaring fra arbeid med psykososial helse som er relevant for instituttets studieportefølje.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket er norsk, og den som ansettes må kunne norsk eller et annet skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet. Det kreves også at den som ansettes, i tillegg til norsk, behersker engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • faglig utvikling og forskning innen psykososial helse i samarbeid med praksisfeltet
 • bred erfaring fra arbeid med psykososial helse
 • erfaring fra undervisning innen høyere utdanning

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 – 667 200 bto pr år eller kode 1198 førstelektor, kr 552 800 – 667 200 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 15)
 • for stilling som førsteamanuensis: doktorgradsavhandling
 • for stilling som førstelektor: profileringsdokument som begrunner at søker oppfyller kriterier for ansettelse som førstelektor i psykososial helse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 4. mai 2020.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS