LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Professor / Dosent / Førsteamanuensis / Førstelektor i medisinsk biokjemi og medisinsk teknologi

Søknadsfrist: 17.02.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast 100% stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i medisinsk biokjemi og medisinsk teknologi, tilknyttet Institutt for naturvitenskapelige fag, med sikte på ansettelse fra 01.08.21 eller tidligere. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Instituttet for naturvitenskaplige fag har studietilbud innenfor naturvitenskap som omfatter årsstudium fysikk og biologi, bachelorprogram i biologi og bioingeniørfag, masterprogram i kystsoneøkologi, lektorutdanning, grunnskolelærerutdanning (GLU), barnehagelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og etterutdanning for lærere. Instituttet har aktive forskere innen bl.a. fysikk, kjemi, biomedisin, evolusjon, og økologi. Toppforskningssentret Centre for Coastal Research er en del av instituttet. Instituttet har også en forskergruppe i naturfagdidaktikk. Instituttet har over 60 ansatte.

Stillingen er knyttet til studieprogrammet i bioingeniørfag. Bioingeniørstudiet er en medisinsk laboratorieutdanning som kombinerer helsefag og teknologi.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å;

 • bidra til utvikling og forskning innen fagfeltet og til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • undervise og veilede bioingeniørstudenter innen medisinsk biokjemi, medisinsk teknologi/automasjon, kvalitetssikring og statistikk
 • lede utviklingen av studietilbudets faglige innhold, profil og relevans
 • bidra til at studieprogrammet har studentaktive og varierte undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som sikrer at studiets læringsutbytter oppnås
 • lede kvalitetsarbeidet i studietilbudet i henhold til universitetets kvalitetssystem
 • være pådriver for et godt læringsmiljø
 • kontakt med praksisfeltet innenfor fagområdet og forskning, og samarbeide med praksisfeltet om praksisstudier
 • funksjonen som studieprogramleder for bioingeniørstudiet kan også bli plassert inn under denne stillingen

Nødvendige kvalifikasjoner

 • for stilling som professor/førsteamanuensis kreves doktorgrad innen relevant laboratoriemedisinsk fagfelt
 • for stilling som dosent/førstelektor kreves mastergrad med tilsvarende dokumentert FoU-erfaring som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen relevant laboratoriemedisinsk fagfelt
 • autorisasjon som bioingeniør samt gode kunnskaper i laboratoriemedisinske og helsevitenskaplige problemstillinger
 • relevant erfaring fra medisinsk biokjemisk laboratorium
 • god kunnskap i medisinsk biokjemi, medisinsk teknologi, kvalitetssikring og statistikk
 • erfaring fra ledelse av relevante forsknings- og utviklingsprosjekter
 • god forståelse av høyere utdanning og helsesystemet i Norge
 • gode norsk og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

I vurderingen av kandidatene vektlegges også erfaring med undervisning og en åpen og utforskende holdning til aktiv læring og nye undervisningsformer.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for utdanningsfaglig kompetanse.

For stillinger som dosent/førstelektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • undervisningserfaring innen laboratoriemedisinske fag på høgskole- og/eller universitetsnivå
 • erfaring med studentaktive læringsformer og utvikling og bruk av digitale ressurser
 • kunne vise til god evaluering av egen undervisningspraksis
 • erfaring med å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • kjennskap til relevante lover og forskrifter som regulerer utdanningsområdet
 • internasjonal arbeidserfaring innen relevante helsefag/medisinske fag

Personlige egenskaper

 • god formidlingsevne i undervisningssituasjoner
 • gode samarbeidsevner, selvstendighet og vilje til å ta egne initiativ
 • god arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet
 • interesse for digital læring og for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 630 500 – 938 900 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 630 500 – 938 900 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 555 800 – 670 100 bro pr år, eller kode 1198 førstelektor, kr 555 800 – 670 100 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • referanser (min. 2)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 25.01.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førstelektor og studieprogramleder bioingeniørprogrammet Inger-Lise F. Neslein, mobil 413 18 940, e-post [email protected]
 • Instituttleder Hans Weinberger, tlf. 38 14 18 45, mobil 488 98 397, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS