LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i matematikkdidaktikk / matematikk

Søknadsfrist: 18.01.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig inntil fire faste og to midlertidige 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i matematikkdidaktikk/matematikk med sikte på tilsetning 01.08.2021 eller etter avtale med fakultetet. Stillingene er tilknyttet Institutt for matematiske fag. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Instituttet har for tiden 37 fast ansatte i vitenskapelige stillinger (11 professorer, 14 førsteamanuenser/førstelektorer, 12 universitetslektorer) og for tiden cirka 15 doktorgradsstudenter knyttet til vårt doktorgradsprogram i matematikkdidaktikk.

Fakultet for teknologi og realfag har forskergrupper innen både matematikkdidaktikk og matematikk. Forskergruppene har et bredt internasjonalt kontaktnett, og har jevnlig besøk av internasjonalt anerkjente forskere gjennom gjestestipend og seminarprogram. Forskningsgruppene har i løpet av de senere årene hatt, og deltatt i, en rekke store forskningsprosjekter. Forskningsgruppen i matematikkdidaktikk, MERGA, ble i 2018 utpekt som ett av seks toppforskningssentre ved Universitetet i Agder.

Universitetet i Agder er vertskap for MatRIC, det nasjonale senteret for fremragende utdanning (SFU) i matematikk. MatRIC (Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching) skal lede innovasjon og forskning innen læring og undervisning i matematikk innenfor matematikk, naturvitenskap, ingeniørutdanning, økonomi og lærerutdanning. SFU er en nasjonal prestisjeordning som tildeles miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.

Arbeidsoppgaver

Instituttet gir matematikkundervisning i universitetets lærerutdanningsprogram (barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorutdanning 8-13) og etter- og videreutdanning for lærere i matematikk. Instituttet har master og PhD-program i matematikkdidaktikk, årsstudium, bachelor- og masterprogram i matematikk, og har ansvar for matematikk i bachelorutdanninger i økonomi, bioingeniørfag og biologi.

Det er forventet at de som tilsettes, aktivt vil delta i en av våre forskningsgrupper og i gruppens forskningsprosjekter. Det er også forventet at de som tilsettes ved behov kan bidra i MatRIC.

Undervisningsoppgavene vil hovedsakelig være knyttet til undervisning av matematikk og matematikkdidaktikk i barnehagelærer- og grunnskolelærer-utdanningen, veiledning av bachelor- og masterstudenter i matematikkdidaktikk samt etter- og videreutdanning av lærere. Veiledning av PhD-stipendiater i matematikkdidaktikk kan også bli en del av undervisningsoppgavene. Instituttet har for tiden et særlig behov for å øke antall ansatte som kan dekke arbeidsoppgaver i begynneropplæring, etter- og videreutdanning (KFK, DeKomp og ReKomp) og veiledning av matematikkdidaktiske arbeid på ulike nivå.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse. For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Til de utlyste stillingene:

For tilsetning som førsteamanuensis kreves det doktorgrad eller tilsvarende i matematikkdidaktikk eller matematikk. Dersom søkeren har doktorgrad i matematikkdidaktikk kreves det kompetanse tilsvarende minimum bachelornivå i matematikk. Dersom søkeren har doktorgrad i matematikk kreves det bakgrunn i matematikkdidaktikk minimum tilsvarende PPU.

For tilsetning som førstelektor kreves det dokumentert kvalifikasjon som førstelektor med minimum mastergrad eller tilsvarende i matematikkdidaktikk eller matematikk. Dersom søkeren har mastergrad i matematikkdidaktikk kreves det kompetanse tilsvarende minimum bachelornivå i matematikk. Dersom søkeren har mastergrad i matematikk kreves det bakgrunn i matematikkdidaktikk minimum tilsvarende PPU.

For tilsetning som universitetslektor kreves det mastergrad eller tilsvarende i matematikkdidaktikk eller matematikk. Dersom søkeren har mastergrad i matematikk kreves det bakgrunn i matematikkdidaktikk minimum tilsvarende PPU.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg stilles det krav om å beherske engelsk. Det stilles krav til søkeres evne til muntlig og skriftlig fremstilling.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra undervisning i grunnskole eller videregående skole.
 • Erfaring fra undervisning av matematikk i lærerutdanningene.
 • Dokumentert forsknings- og utviklingsarbeid i matematikk/matematikkdidaktikk som har relevans for de utlyste stillingene.
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt, der god formidlingsevne i undervisningssituasjoner er særlig vesentlig. Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner, selvstendighet og vilje til å ta egne initiativ. Det kreves god arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr 555 800-670 100 brutto pr. år, eller kode 1198 førstelektor, kr 555 800-670 100 brutto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 507 400-608 200 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Kort beskrivelse av kandidatens motivasjon for å søke stillingen samt beskrivelse av relevant erfaring/forskning
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester som dokumenterer arbeidserfaring og formidlingsevne i undervisningssituasjoner
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10) eller linker til disse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 18.01.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingene:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS