LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 01.03.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig inntil to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk tilknyttet Institutt for pedagogikk. Instituttet er lokalisert på Campus Kristiansand, men enkelte arbeidsoppgaver kan være lagt til Campus Grimstad. Tiltredelsestidspunkt etter avtale med fakultetet.

Institutt for pedagogikk har for tiden ca. 70 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 20 ph.d.-kandidater. Institutt for pedagogikk tilbyr pedagogikk i års-, bachelor- og masterstudier og spesialpedagogikk i bachelor- og masterstudier, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets Ph.D.-program. I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud innen lærerutdanningene som for eksempel praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU) og yrkesfag (PPU-Y), grunnskolelærerutdanning (GLU), barnehagelærerutdanning (BLU), tospråklig bachelor og samt master i barnehagekunnskap.

To sentre er tilknyttet Institutt for pedagogikk: 1) Senter for spesialpedagogikk og inkludering (SpedAims) og 2) Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA). Instituttet er også involvert i etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner på campus, samt desentraliserte skole- og regional barnehageutvikling. Institutt for pedagogikk er en del av Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få sine primære undervisningsoppgaver på studier innenfor bachelor- og master i spesialpedagogikk, samt innen spesialpedagogiske emner i lærerutdanningen. Vedkommende vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må derfor regne med å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder ved UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger; (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129).

• Vitenskapelig kompetanse på minimum hovedfag/masternivå, med fortrinnsvis doktorgradsnivå i spesialpedagogikk eller tilsvarende. Dersom søkeren har utdanning innenfor andre fag enn spesialpedagogikk, må søkeren gjøre rede for hvordan utdanningen er relevant for tilsetting i spesialpedagogikk.

• For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

• Basiskompetanse i pedagogisk formidling og undervisning (Søkere førstelektor/universitetslektor som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må i løpet av to år gjennomføre kurs i universitetspedagogikk).

• Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig fra første arbeidsdag. Den må også beherske engelsk flytende muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som tilsettes har:

• Vitenskapelig produksjon og populærvitenskapelig formidling innenfor temaer som er relevante for stillingen.

• Arbeidserfaring fra grunnskole og/eller videregående skole i Norge, fortrinnsvis med vekt på tiltak knyttet til matematikkvansker og/eller lese- og skrivevansker

• Undervisnings- og veiledningserfaring fra høgskole/universitet, fortrinnsvis på masternivå innenfor utdanninger i spesialpedagogikk, barnehagelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning

• Erfaring med FoU-søknadsskriving og søknader om ekstern finansiering

• Digital kompetanse innen formidling og undervisning

For søkere uten forskerutdanning vil det legges vekt på tydelige ambisjoner og realistiske planer om å involvere seg i forskning.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

• Samarbeidsevner og -vilje

• Kommunikasjons- og formidlingsevner

• Organisatoriske evner og selvstendighet

• Evne til å arbeide systematisk og målrettet

• Evne til å ta initiativ til og fullføre oppgaver

• Fleksibilitet og mobilitet

Vi tilbyr

• Varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

• En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

• Et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid

• Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

• Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr 604 700 – 715 900 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 574 700 – 665 700 . bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • CV
  • attester, vitnemål, kursbevis, evt. dokumentasjon av annen utdanningsfaglig kompetanse
  • publikasjonsliste og inntil 10 vitenskapelige arbeider
  • Dokumentasjon på norsk språkkompetanse, dersom ikke fra et skandinavisk land
  • Dokumentasjon av annet pedagogisk og didaktisk relevant arbeid

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom den mangler vedlegg. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk, eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.03.23

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS