LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Dekan - Fakultet for teknologi og realfag

Søknadsfrist: 13.06.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Vil du ta en ledende stilling i arbeidet for det grønne skiftet og bærekraftig teknologiutvikling? Våre studenter og ansatte jobber hver dag, sammen med våre regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, for å bidra til en bedre og grønnere verden. Gjennom både forskning, utdanning og nyskaping ved vårt fakultet, er vi en del av løsningen på samfunnets felles utfordringer, og nå ser vi etter en ny strategisk leder for fakultetet.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig stilling som dekan (åremålsstilling) for en periode på fire år fra 01.01.24. Det er mulig å søke ny åremålsperiode. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad, men arbeidsdager ved Campus Kristiansand må påregnes.

Fakultetet har et utstrakt nettverk av norske og internasjonale samarbeidende universiteter. Med sine regionale partnere har fakultetet noen av de største forsknings- og utviklingsmiljøer i Norge innen sine fagfelter.

Fakultet for teknologi og realfag har ca. 420 ansatte fordelt på fire institutter og 35 administrativt ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Fakultetet har fire institutter for ingeniørvitenskap, informasjon- og kommunikasjonsteknologi, matematiske fag og naturvitenskap.

Fakultetet har også to nasjonale forskningssentre:

 • Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC)
 • SFI - Senter for forskningsdrevet innovasjon Offshore Mechatronics

I tillegg har fakultetet også fem forskningssentre innen kunstig intelligens, kystsoneforskning, matematikkundervisning, intelligent signalbehandling og trådløse nettverk og mekatronikk.

Fakultetets doktorgradsutdanning har fire spesialiseringer i naturvitenskapelige fag, matematiske fag, ingeniørvitenskap og IKT.

Dekanen er fakultetets daglige leder, med ansvar for faglig og administrativ virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som er gitt av rektor, universitetsdirektør og fakultetsstyret. Dekan har ansvar for at fakultetet tilbyr attraktive studier og at fakultetet har et godt, nytenkende og faglig sterkt forskningsmiljø. Dekan er tillagt økonomiansvar og personalansvar for fakultetet. Dekanens ledergruppe på fakultetet består av fakultetsdirektør og instituttledere.

UiA arbeider mye på tvers av både fagmiljøer og enheter, og vi har ambisjoner om enda mer tverrfaglighet i framtiden. Godt samarbeid med andre dekaner på andre fakulteter blir avgjørende for at universitetet lykkes.

Arbeidsoppgaver

Som dekan arbeider du med å:

 • lede og utvikle virksomheten ved fakultetet
 • lede fakultetets faglig-strategiske arbeid med forskning, utdanning og formidling
 • sikre strategisk og bærekraftig økonomistyring
 • skape en positiv organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø
 • bidra til UiAs strategiske arbeid, og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå
 • arbeide for et likestilt, inkluderende og mangfoldig fakultet
 • lede og bidra til medbestemmelse og medvirkningsprosesser på fakultetet
 • arbeide for gode rammevilkår for regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Nødvendige kvalifikasjoner

Det søkes etter personer som har:

 • førstekompetanse innenfor ett eller flere av fakultetets fagområder
 • relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner
 • god økonomi- og organisasjonsforståelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant og godt kontaktnett og internasjonal erfaring
 • erfaring fra mangfolds- og likestillingsarbeid
 • erfaring fra samarbeid med næringslivet og/eller offentlig sektor
 • kjennskap til lov- og avtaleverk i statlig sektor
 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender knyttet til forskning og utdanning

Personlige egenskaper

 • tillitsskapende og relasjonsbyggende
 • evne til strategisk og langsiktig tenkning
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å fremme en god organisasjonskultur og som bidrar til at dine medarbeidere trives og kan gjøre sine oppgaver på en best mulig måte

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1474 dekan. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk med brutto årslønn kr. 1 020 000-1 190 000. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Styret ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 13.06.23

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS