Spennende jobbmulighet ved seksjon for molekylær kvantitativ patologi ved Helse Stavanger HF!

Bioinformatikker (sjef bioingeniør)

Søknadsfrist: 08.02.2022

Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.


Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for patologi / sjef bioingeniør / seksjon for molekylær kvantitativ patologi, Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus eies av Helse Vest, og har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7800 ansatte er vi en av regionens største virksomheter. Foretaket har fire hovedoppgaver; pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning. Vår visjon er at vi gjennom disse oppgavene skal fremme helse og livskvalitet. Medisinsk og helsefaglig forskning er et dedikert satsingsområde for Helse Stavanger HF. Forskningen skal befeste og utvikle vår posisjon som universitetssykehus, samt fremme kompetansen til alle ansatte. Vi har dessuten en rekke kompetansesenter og spesialfunksjoner. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi ønsker å tilknytte oss de beste fagfolkene. Vi jobber derfor kontinuerlig med tilrettelegging for økt trivsel og godt arbeidsmiljø. Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå balansert sammensetning når gjelder kjønn og alder, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Avdeling for patologi arbeider med diagnostikk og forskning av kreft og andre sykdommer. Avdelingen er delt inn i sju seksjoner: Histologi, cytologi, immunhistokjemi, kvantitativ molekylær patologi, seksjon for leger, obduksjon og merkantilt.

Per i dag er SUS med i ein nasjonal satsing for å etablere infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD) innen kreftfeltet. i skal ha en bred instrumentering og metoder, gode digitale løsninger og sørge for utdanning og kompetanseoverføring til mindre sjukehus. Vi skal etablere nødvendige laboratorieanalysar for presisjonsmedisin og legge til rette infrastruktur, biobanking og studiespesifikke analyser i kliniske studier. NGS er ein viktig metode for å generere data for presisjonsdiagnostikk og tilstrekkelig kompetanse for utvikling og drift av programvare og kvalitetskontroll av disse data er av stor viktighet.Vi er på utkikk etter en bioinformatiker eller molekylær biolog med stor IKT kompetanse som skal bidra med til å bygge opp den lokale og nasjonale infrastrukturen ved presisjonsdiagnostikk spesielt inn mot omics teknologier. Stillinga er ei 100% fast stilling.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre data analyse innen persontilpasset medisin med fokus på identifikasjon av somatiske endringer (mutasjoner) og endringsmønstre (profiler/signaturer).
 • Delta i utvikling av molekylære svarrapporter for persontilpasset medisin.
 • Bidra til oppbygning av logistikk omkring virtuelle tverrfaglige møter slik som «Molekylære Tumor Boards» (MBT) lokalt.
 • Utføre bioinformatiske analyser for avdelingen (RNAseq, ChIPseq og nanopore seq).
 • Designe og utvikle spesialiserte bioinformatiske analyser i synergi med avdelingen ansatte.

Kvalifikasjoner

 • Master eller doktorgrad innen molekylærbiologi eller bioinformatikk.
 • Erfaring med verktøy og pipelines for handtering og analyse av NGS-data (t.d. GATK, FastQC, BWA, SAM tools) er nødvendig.
 • Erfaring med programmeringsspråk (t.d. Go, Python, R, Perl), teknologier (t.d. kubernetes, slurm, git, Docker/Singularity Containers), metodologier (t.d. gitops, devops, tdd) og/eller oppsett og drift av linuxbaserte OS
 • Erfaring innen genomikk drevene basale eller kliniske kreft studier anses som en fordel.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå; eller består eksamen innenfor prøvetiden på 6 måneder. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Kandidaten må være kvalitetsbevisst, ryddig, nøyaktig, ansvarsfull, fleksibel, tåle å jobbe under stress og ved omprioriteringer av oppgaver, være selvstendig så vel som ha evne til samarbeid internt og eksternt.
 • Må ha interesse av tverrdisiplinært samarbeid og ha evne til å arbeide med parallelle prosjekt.

Vi tilbyr

 • Arbeidet vil i hovedsak bli utført på Laboratoriet for molekylær biologi i Hillevåg. Forskjellige forsknings grupper fra sykehuset jobber her og utgjør et spennende og hyggelig internasjonalt forskningsmiljø med kompetanse innen en rekke felt
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode forsikringsordninger
 • Nytt sykehus og laboratoriet for molekylær biologi fra 2024

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Webcruiter-ID: 4466524828

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS