Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Prosjektstilling innovasjon - Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Søknadsfrist: 22.12.2019

Om stillingen

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ønsker å utvikle en innovasjonsprofil mot ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet (bærekraftig i økonomisk, økologisk og samfunnsmessig forstand).

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen»

Vi søker derfor etter en prosjektmedarbeider i 2-årig stilling som kan arbeide tett opp mot våre faglige ansatte og studenter med tanke på å utvikle og lede innovasjonsprosjekter i samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning, forskningsinstitusjoner og samfunnet forøvrig. Stillingen vil være lokalisert til Institutt for jordbruksfag på Blæstad. Den som ansettes i stillingen vil ha mulighet for videre ansettelse forutsatt videre finansiering.

Ansvar og oppgaver

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi vil arbeide med å etablere ett felles senter for bioøkonomi ved Høgskolen i Innlandet og er en del av næringsklyngen NCE Heidner Biocluster. Det forventes at denne medarbeideren vil søke samarbeid om innovasjonsprosjekter med disse og andre næringsliv aktører i vår region.

Stillingen vil innebære en aktiv rolle i undervisningen i emner knyttet til innovasjon og entreprenørskap samt veiledningen av bachelor studenter som velger innovasjon som tema for bacheloroppgaven.

Utover dette forventes at vedkommende samarbeider med fagmiljøet på fakultetet om å utvikle prosjekter og søke eksterne FOU-midler.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetansen må være på masternivå eller høyere.

Den som ansettes må ha erfaring fra utviklingsarbeid innen næringsliv, forvaltning og/eller rådgivning i landbrukssektoren, og brenne for å knytte fakultetets forskningskompetanse tettere sammen med landbruket i Innlandet. Vedkommende må evne å ha evne til å formidle og motivere for samhandling mellom næringsaktører og forskere, typisk for å samle aktørene omkring felles FoU-prosjekter. Det vil også være en betydelig fordel å ha nettverk fra landbrukssektoren. Likeså evne til å forstå og formidle nyere forskning, inkl. potensialer knytta til kommersialisering og digitalisering innen våre fagområder. God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.

Prosjektmedarbeideren vil jobbe i et aktivt miljø i rask utvikling. Vedkommende må kunne arbeide i en periodevis hektisk hverdag og inneha gode samarbeidsevner, men likevel kunne løse arbeidsoppgaver på en selvstendig måte. I tillegg vektlegger vi personlige egenskaper sterkt i tilsettingsprosesser på avdelingen.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev
  • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
  • Kopi av vitnemål og attester
  • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. For særskilt gode søkere kan stillingskode 1364 seniorrådgiver vurderes.
  • Gode pensjons- og velferdsordninger

For ytterligere informajson:

Ta kontakt med:

Søk på stillingen