Stilling:

.NET utvikler

Søknadsfrist: 23.11.2018

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger

Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Ved Veterinærinstituttet Oslo, seksjon for organisasjonsutvikling, er det ledig 3 faste stillinger som .NET utvikler.

Veterinærinstituttet står overfor betydelige oppgaver for å modernisere virksomheten, hvor innføring av digitale plattformer og støttesystemer er viktig. Veterinærinstituttet har utarbeidet et teknologisk målbilde for 2022 som skal understøtte dette. Målbildet spenner fra etablering av ny Basis IT, etablering av digitalisering av prøveflyten for laboratoriedriften og redesign av viktige kjernekomponenter som sentralt adresseregister til nye, rollebaserte arbeidsflater og moderniseringsprosesser. Det teknologiske målbildet skal støtte opp under modernisering av virksomhetsområdene forskning, beredskap, diagnostikk og virksomhetsstyring. Det er under etablering et prosjektprogram («Nye VI») som skal realisere moderniseringen i samarbeid med linjeorganisasjonen. Nye VI er forankret i toppledelsen, hvor administrerende direktør leder styringsgruppen for programmet.

Avdeling for virksomhetsstyring har det overordnede ansvaret for alle administrative støttefunksjoner ved instituttet i tillegg til organisasjonsutvikling og programmet Nye VI.

Seksjon for organisasjonsutvikling yter støtte til instituttet med kompetanse innenfor områdene digitalisering og strategisk HR. Seksjonen har 7 medarbeidere med funksjoner innen prosesskartlegging og –utvikling, systemutvikling og forvaltning av instituttets virksomhetssystemer samt strategisk og operativ HR.

Det skal ansettes 3 .NET utviklere som blir sentrale i utformingen av de nye løsningene. Dere vil arbeide i team med virksomhetsarkitekt, prosessutviklere, systemeiere og digitaliseringsprosjekter med å utforme instituttets fremtidige plattform. Arbeidssted er ved hovedkontoret i Oslo. Noe reisevirksomhet på påregnes. Veterinærinstituttet har en moderne IT-infrastruktur basert på Microsoftprodukter med nåværende tjenester bygget på .NET-plattformen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Delta i utviklingsprosessen fra analyse til overlevering
 • Delta i tverrfaglige prosjektteam
 • Bygge opp et utviklingsmiljø
 • Være en viktig bidragsyter i digitaliseringen av Veterinærinstituttet ved å utvikle støttende teknologi til moderniserte verdikjeder.
 • Videreutvikle og forvalte våre eksisterende tjenester

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse med 3-årig høyskole eller tilsvarende.
 • Dokumentert erfaring med .NET/MVC/C#
 • Dokumentert erfaring med tjenesteorientert arkitektur og integrasjoner (webservices/REST/WebAPI)
 • Må kunne kommunisere på norsk, fortrinnsvis på nivå C1 eller tilsvarende. Må også kunne kommunisere på engelsk.

I tillegg vil vi vektlegge:

 • Kompetanse innen MS SQL og SSIS er en fordel for én av stillingene
 • Erfaring fra tilsvarende stillinger
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Resultatorientert og med god gjennomføringsevne
 • Lagspiller med evne til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
 • Gode kommunikasjonsevner, med evne til å formidle teknologi til andre faggrupper
 • Personlig egnethet for stillingens oppgaver og ansvar.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1364 seniorrådgiver avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet kan tilby et godt og spennende arbeidsmiljø, faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid og sommertid, medlemskap i Statens Pensjonskasse med forsikringsordninger og gunstig lånetilbud. Vi har et godt fagmiljø, fleksible arbeidsforhold, mulighet for barnehageplass og tilgang til å leie bedriftshytte.

Veterinærinstituttet legger vekt på mangfold, og er en IA-virksomhet (IA: inkluderende arbeidsliv).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for digitalisering Lars Møller på telefon 90 61 39 23 eller til fungerende seksjonsleder for organisasjonsutvikling Lars Eirik Lyshaug på telefon 90 14 02 86.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 23.11.2018

Søknad merkes: 43/18

Send søknad