Stilling:

Overingeniør / senioringeniør (Seksjon for Mikrobiologi)

Søknadsfrist: 20.11.2018

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Seksjon for Mikrobiologi har diagnostikk, beredskap og forskning på sykdomsfremkallende agens i dyr, fôr og mat som sine viktigste arbeidsområder. Diagnostikken omfatter kunnskapsbaserte, raske og kostnadseffektive analyser som er svært sentrale i beredskapsarbeidet for meldepliktige og listeførte sykdommer, samt for de nasjonale overvåkningsprogrammene, helseprogrammene til de ulike helsetjenestene, avlsorganisasjonene og private kunder. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for en rekke meldepliktige agens. Seksjonen har for tiden 25 ansatte.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil være tilknyttet eksternfinansiert forskningsprosjekter samt deltagelse i rutine diagnostikk og beredskapsarbeid fortiden innen matområdet. Arbeidsoppgavene vil blant annet inkludere følgende teknikker/metoder: isolering, påvisning og kvantifisering av bakterier, molekylære teknikker som DNA isolering, PCR, sanger sekvensering, Malditof og diverse typingsteknikker. I oppdrags og forskningsprosjektene vil den som ansettes delta i planlegging, utførelse og rapportering av forsøk med sykdomsfremkallende bakterier.

Kvalifikasjoner / ønsket bakgrunn

Det søkes etter en person med:

  • Mastergrad eller tilsvarende innen mikrobiologi, molekylærbiologi eller næringsmiddelmikrobiologi.
  • Erfaring og kunnskap om diagnostikk både innen dyrkningsbasert bakteriologi og molekylære metoder
  • Erfaring i oppdragsprosjektarbeid eller deltagelse i forskningsprosjekter.

Vi søker etter framtidsrettede, faglig ambisiøse personer med gode samarbeidsevner, som kan jobbe selvstendig, systematisk og strukturert med planlegging og igangsettelse av arbeidsoppgavene. Personen vi ansetter må kunne takle høyt arbeidspress, være pålitelig og stabil. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk er et krav for stillingen.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør i kode 1087, i ltr. 55 – 63 (for tiden kr 480 600 – 555 100) eller som senioringeniør i kode 1181, i ltr. 60 – 65 (for tiden kr 524 200 – 576 100), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet kan tilby medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid, et godt arbeidsmiljø, mulighet for barnehageplass og mulighet for leie av bedriftshytte. Veterinærinstituttet har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Kofitsyo Cudjoe, tlf. +47 23 21 63 40.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 20. november 2018

Søknaden merkes: 44/18

Send søknad

Hjemmeside: www.vetinst.no