Stilling:

Førsteamanuensis i samfunnsdidaktikk

Søknadsfrist 10. august 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsfagsdidaktikk knyttet til lærerutdanningene ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Kristiansand.

Fakultet for samfunnsvitenskap har i dag det faglige og administrative ansvaret for samfunnsfag i barnehagelærerutdanningen (BLU), grunnskolelærerutdanningene (GLU 1-7 og GLU 5-10), Lektor 8-13 og fagdidaktikk i samfunnskunnskap (PPU). Det er for tiden ca. 300 studenter knyttet til lærerutdanningene ved fakultetet, et antall som forventes å øke i tiden som kommer.

Beskrivelse av stillingen

Samfunnsfag defineres her etter grunnskolens fagområder, som samfunnskunnskap, geografi og historie. Det ønskes primært en samfunnsviter/samfunnsfagdidaktiker i stillingen. Den som blir tilsatt vil få særlig ansvar for undervisning og forskning innen de samfunnsvitenskapelige områdene av samfunnsfagdidaktikken. For stillingen kreves det evne til å vurdere samfunnsfagets rolle i skolen og hvordan faget kan begrunnes og gjøres interessant for elevene. Kobling mellom samfunnsfaglig teori og dets praktiske anvendelse i en undervisningskontekst vil være stillingens faglige arbeidsfelt. Lærerutdanningen ved fakultetet har ansvar for samfunnsfagdidaktiske undervisningsemner på masternivå i både GLU 5-10 og lektor 8-13. Veiledning av masterstudenter og ph.d.-stipendiater må påregnes. Andre undervisningsoppgaver innenfor instituttets emner i sosiologi kan også være aktuelt.

Forskningsaktiviteten knyttet til samfunnsfagsdidaktikk i lærerutdanningen er organisert i en egen forskergruppe og er i særlig grad knyttet til demokrati, medborgerskap og mangfold i skolen generelt og i samfunnsfagene spesielt. Den som tilsettes vil bli en del fagmiljøet ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, og det forutsettes at vedkommende støtter opp om gruppens faglige satsinger innen forskning og utvikling og i oppbyggingen av fagmiljøet for øvrig.

Kvalifikasjoner og vilkår

Den som tilsettes i stillingen må kunne dokumentere faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Det kreves vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innenfor samfunnsvitenskap. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Kompetanse i kvantitative forskningsmetoder er en fordel. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kriterier for ansettelse i stillingen fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

I vurderingen vil det også bli lagt vekt på dokumentert pedagogisk kompetanse, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformen i de vitenskapelige arbeider, erfaring med studentveiledning og undervisning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Erfaringer fra undervisning i grunn- eller videregående skole er en fordel. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Den som tilsettes må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig, alternativt et skandinavisk språk, og engelsk. Undervisningsspråket er norsk, men noe undervisning på engelsk kan også bli aktuelt.

Vi tilbyr:

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 544.400 – 682.200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Følgende dokumentasjon må lastes opp elektronisk:

  • CV
  • Attester og vitnemål
  • Liste over egne publikasjoner
  • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknadsfrist: 10. august 2018

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Web: www.uia.no

Søk stillingen