Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i psykisk helse

Søknadsfrist 2. november 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted Campus Kristiansand.

Fakultetet har tre institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et ph.d.-program i helsevitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har to forskningssentra; Senter for e-Helse og omsorgsteknologi og Senter for omsorgsforskning-Sør. Det er aktive forskere innenfor fakultetets fagområder.

Institutt for helse- og sykepleievitenskap er delt mellom virksomhetsstedene Kristiansand og Grimstad. Instituttet har moderne fasiliteter med klinikklaboratorium/ øvingsenheter på begge virksomhetssteder. I tillegg har instituttet en avansert simuleringsenhet lokalisert i Grimstad.

Den som tilsettes skal primært undervise og veilede innenfor relevante helse- og sykepleiefaglige emner knyttet til instituttets helsefaglige utdanninger.

Arbeidsoppgaver:

 • undervise og veilede bredt innen instituttets bachelor- og master program
 • undervise og veilede studenter i kliniske studier, grupper, simulering og ferdighetstrening
 • planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle emner i studiene
 • forsknings- og utviklingsarbeid, publisere og formidle forskningsresultater

Kvalifikasjonskrav:

 • bachelor i sykepleie, mastergrad innen psykisk helse og fortrinnsvis PhD
 • dokumentert- og nyere klinisk erfaring innen psykisk helse
 • kompetanse og erfaring med simulering som læringsmetode er ønskelig
 • synliggjøring av forsknings- interesse og erfaring er ønskelig

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Pedagogisk kompetanse:

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søker som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiA sitt kurs i universitetspedagogikk.

Personlig kompetanse:

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner. Arbeidsspråket er norsk. Det kreves at den som tilsettes behersker norsk eller et annet skandinavisk språk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • aktivt forskningsmiljø innen fagfeltet

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011, kr. 524.200 – 658.300 førstelektor kode 1198, kr. 524.200 – 658.300, eller kode 1009 universitetslektor kr 442.400 – 586.500 bto pr år.. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Eventuell doktorgradsavhandling
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

Søknadsfrist: 2. november 2018.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

- Dekan Anders Johan W Andersen, tlf.48126006, e-post. [email protected]

- Instituttleder Kari Hansen Berg tlf. 93037669, e-post: [email protected]

- Assisterende instituttleder Gunvor S Andresen, Kristiansand, tlf. 95943593, e-post: [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen