Stilling:

Stipendiat for undersøkelse av samarbeidspraksis i ulike straffesystemer

Søknadsfrist 29. oktober 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sosialfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr bachelorutdanning i barnevern og sosialt arbeid, samt tre masterutdanninger: Toårig masterprogram i Sosialt arbeid og sosialpedagogikk og to internasjonale masterstudier, Nordic master in Social Work and Welfare og Social Work with Families and Children. Instituttet har som mål å bidra med sosialfaglig kunnskapsutvikling av høy kvalitet, både innen velferdsforvaltning og sosialfalig arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Det er i dag 45 ansatte og 800 studenter tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag søker etter stipendiat for undersøkelse av samarbeidspraksis i ulike straffesystemer.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stillingen er ledig fra 01.01.2019.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Dette er et PhD-prosjekt plassert i COLAB-prosjektet (http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-areas/health-and- welfare/collaboration-within-criminal-justice-services/). Forskningsprosjektet skal se på mulig bruk av en modell for organisasjonsendring til å forbedre rehabiliteringstjenestene til mødre i fengsel i Etiopia.

PhD forskningsprosjekt

Fengselssystemer og fengselsadministrasjoner er i all hovedsak utviklet og utformet for for flertall som er mannlige fanger, det være seg fengselsarkitektur, sikkerhetsprosedyrer, fasiliteter til helsetjenester, familiekontakt, arbeid og opplæring. Menneskerettighetene og kvinners verdighet blir normalt krenket innenfor fengselsvesenet, og kvinnelige fangers særskilte behov blir ikke dekket. De fleste kvinnelige fanger er mødre, og i tillegg den eneste omsorgspersonen til små barn. Denne situasjonen og spørsmålet om barnets beste er som regel ikke vurdert verken ved straffeutmåling eller i forbindelse med rehabiliteringsprogram eller andre tjenester i fengselet. I mange utviklingsland, som Etiopia, er det en tydelig inkonsekvens mellom fengselsvesenets ulike tjenester og rehabiliteringsprogram og muligheten mødre med omsorg for barn, har til å delta i disse programmene på grunn av deres barneansvar. Dette begrenser morens rehabilitering og sjanser til å avstå fra tidligere adferdsmønster. Denne motsetningen skyldes mangel på kvinners deltakelse og innflytelse på fengselets tenkning og gjennomføring av rehabilitering.

Det er behov for å forbedre responsiviteten til rehabiliteringsprogrammene som tilbys i fengsel som tar hensyn til mors perspektiv (det emiske perspektiv) og kombinerer dette med det rådende faglige eller tjenesteperspektivet (etisk tilnærming) av hvordan fengselets rehabilitering skal fungere. Denne kombinerte eller etemiske tilnærmingen er nøkkelen til serviceinnovasjon og for eventuelt å redusere tilbakefall i denne befolkningsgruppen.

Det er imidlertid svært begrensede publiserte data om emisperspektivet om mødre i fengsel, særlig i utviklingsland som Etiopia, og spesielt når barnet er hos mor i fengsel. Det er også lite tilgjengelig metodisk sett, om hvordan et etiske og emisk perspektiv effektivt kan kombineres for å fremme bedre og reelle rehabiliteringsprogrammer i fengsel for kvinner.

Formålet med denne PhD-stillingen er å undersøke validiteten til endringslaboratoriemodellen i den etiopiske fengselskonteksten, ved i utgangspunktet å undersøke det emiske perspektivet til mødre som er sammen med sine barn i etiopiske fengsler, og det etiske perspektivet av fengselsvelferd og barnevernspersonell i miljøet. Det gir muligheten til å målrette og evaluere en endringslaboratoriemodell med sikte på å forbedre rehabilitering for mødre i etiopiske fengsler ved å kombinere disse perspektiver.

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor sosialt arbeid eller samfunnsvitenskap, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Søker må vedlegge en kort prosjektbeskrivelse som redegjør for søkers ideer om prosjektet som skal fullføres i doktorgradsstudiet. Prosjektbeskrivelsen bør ikke overstige fem sider.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensial for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. En forståelse av etiopisk språk, kultur og sosio- politisk kontekst tillegges stor vekt, så også tidligere erfaring med forskning i fengselsmiljø.

Studiet gjennomføres ved Universitetet i Stavanger, med unntak av opphold i utlandet på et relevant forskningssenter samt å gjennomføre feltarbeidet som er nødvendig i etiopisk sammenheng

Vi tilbyr:

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 494.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Kirsten Sikveland, tlf 51833701, epost [email protected].

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Hjemmeside: www.uis.no

Søk på stillingen