Stilling:

Postdoktor FILIORUM

Søknadsfrist 19. oktober 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har en nasjonal posisjon innenfor forskning og undervisning i lese- og skrivevansker, læringsmiljø og atferd gjennom Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret.

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i utdanningsvitenskap/lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Postdoktorstillingen er knyttet til FILIORUMs prosjektbeskrivelse. FILIORUM er et senter for barnehagerelevant forskning finansiert av Norges forskningsråd. Senteret startet opp august 2018, og skal ha fokus på forskning knyttet til kvalitet i den mangfoldige barnehagen. FILIORUMs overordnede mål er å fremme tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn. Senteret vil bidra med nyskapende forskning på kvalitet for mangfold, innovasjon og politikkutforming. FILIORUM vil være et nasjonalt knutepunkt for barnehagesektoren, og formidling på alle nivåer vil være høyt prioritert.

Søker bes skrive en prosjektskisse knyttet til arbeidspakke 1, 2 eller 3 (tilhørighet, kommunikasjon eller lek) eller en kombinasjon av de tre. Prosjektet skal inngå i fase 1 – den utforskende fasen i FILIORUM. For tilgang til prosjektbeskrivelsen, ta kontakt med professor Marit Alvestad [email protected].

Søkeren må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til søkerens kompetanseoppbygging.

Søknadene vil bli vurdert i forhold til prosjektets relevans, kvalitet og gjennomførbarhet. Det legges spesiell vekt på praksisnær forsking i barnehagekontekst. I tillegg til en vurdering av innsendt prosjektplan og vitenskapelige arbeider vil aktuelle kandidater bli kalt inn til intervju.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1352, kr 500.000-612.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 51833525 epost [email protected].

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Prosjektbeskrivelse og -plan, vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen