Stilling:

3 Driftsingeniører - bygningsdrift

Søknadsfrist 28.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

Vil du være med å profesjonalisere driften av UiOs bygningsmasse ytterligere?

Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi har utarbeidet tjenestebeskrivelser der omfanget av EAs leveranse og servicenivå er godt beskrevet, og vi har spesialisert vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice. Vi har tatt i bruk FDV-system for innmelding og oppfølging av brukerhenvendelser og internkontroll av eiendommene, og vi arbeider med å legge inn vedlikeholdsplaner. Alt vårt driftspersonale har en smarttelefon som arbeidsverktøy. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

For å lykkes med dette arbeidet har vi opprettet tre driftsingeniørstillinger, en på hvert av tre driftsområder, slik at vi kan tilføre ytterligere teknisk fagkompetanse.

Som driftsingeniør i Drifts- og vedlikeholdsavdelingen, seksjon for Bygningsdrift, vil du være en fagteknisk ressurs for driftspersonalet for primært for eiendomsporteføljen i driftsområdet, men også gi bistand til de øvrige områdene. Driftsingeniøren vil planlegge driftstiltak basert på vedlikeholdsplaner og bistå driftspersonalet i tekniske spørsmål, tilbudsinnhenting og prosjektgjennomføring. Du vil ha en sentral rolle når driftsområdet overtar driften av arealer som har vært oppgradert i et prosjekt. Stillingen har ikke lederansvar/ arbeidsledelse, og du rapporterer til områdeleder.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide driftsplaner
 • Utarbeide forslag til løsninger med tilhørende estimater for driftstiltak og løpende vedlikeholdstiltak
 • Bistå driftspersonalet i anskaffelser av ressurser og materiell til tiltakene og i oppfølging av leverandør
 • Holde oversikt over planlagt vedlikehold og befaringer i FDV-systemet
 • Etablere, oppdatere og dokumentere driftsrutiner og arbeidsprosesser
 • Følge opp prosjekter ved «overlevering til drift» inkludert loggføring av feil og mangler
 • Sikre realisering av gevinster (iht. gevinstsikringsdokumentet) ved ferdigstilte prosjekter
 • Følge opp at UiOs ambisjoner fra Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten nås i området
 • Andre driftsrelaterte oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves teknisk utdannelse på høyskole-/universitetsnivå minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis innen Bygg eller Klima, energi og miljø. Spesielt godt kvalifiserte søkere med Teknisk fagskole kan bli vurdert.
 • Det kreves erfaring fra drift og vedlikehold av kompleks og teknisk avansert bygningsmasse
 • Det kreves erfaring med bruk av SD-anlegg/FDV-system
 • Det er en fordel med prosjekterfaring
 • Det er en fordel med kjennskap til offentlige anskaffelser

Personlige egenskaper

Vi søker en proaktiv og utviklingsorientert driftsingeniør med høy gjennomføringsevne. Din arbeidsform preges av systematikk og ryddighet, samtidig som du er opptatt av effektivitet og optimalisering. Du har fokus på samarbeid og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig og tydelig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som overingeniør (SKO 1087) i lønnsspenn mellom kr. 517.000 – 600.200,-
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med:

 • Seksjonssjef Steffen Hellesøe, tlf 40403554.

Søk på stillingen