LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

IT-assistent ved UiB

Søknadsfrist: 18.05.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om IT-avdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

IT-assistent ved UiB

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i syv fakultet og rundt 54 institutt og sentre. Campus ligg i sentrale deler av Bergen med universitetsområda på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

IT-assistentane er IT-avdelinga sitt ansikt i møte med andre studentar på heile UiB. IT-assistentane er vanlegvis studentar med gode IT-kunnskap og serviceinnstilling som arbeider ca. 10-12 timer i veka ved sida av studiet. Derfor oppmodar vi studentar til å søkje.

Arbeidet er organisert som ein turnus. Omfang og tider kan, innan rimeleg omsyn, variere etter behov og ønske. IT-assistentane har eigen arbeidsplass med PC.IT-assistentar – deltidVi har pr i dag 6 ledige stillingar, det kan og bli aktuelt å tilsette fleire.Oppstart i uke 33 etter avtale.

Arbeidsoppgåver:

 • Tilsyn med teknisk utstyr i auditorium og undervisningsrom og brukarstøtte til brukarar av dette utstyret.
 • Tilsyn med datamaskiner og skrivarar i PC-stover. Enklare teknisk driftsarbeid med PC-ar, skrivarar og nettverkskabling/-komponentar.
 • Brukarstøtte og hjelp til studentar.
 • Informasjon og rettleiing av brukarane. Formidling av informasjon mellom brukarane og IT-avdelinga/fakulteta.
 • Ta del i forbetringar og utvikling av IT-tenestene for studentar saman med IT-avdelinga og fakulteta.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du må minst vere i ferd med å fullføre ein bachelorgrad
 • Du må vere løysingsorientert og praktisk anlagt
 • Du må jobbe godt i team
 • Vi krev god generell teknisk kunnskap, og kunnskap om Windows (gjerne også Mac eller Linux) og programvare. Like viktig er det med ei generell positiv og serviceinnstilt haldning. IT-avdelinga vil gje opplæring i dei konkrete arbeidsoppgåvene og i rutinar, reglement m.m. som er aktuelle.
 • Dei som skal tilsettast må kunne snakke norsk flytande.
 • Det er et ønske at søker har kjennskap til UiB og UiBs tenester.
 • Jobben passar for studentar med interesse for IT og god røynsle med PC-bruk. Ein må ha grunnleggande IT-forståing og -kunnskapar, men treng ikkje IT-utdanning.

Vi vil leggje spesiell vekt på personlege eigenskapar som gjer søkjarane skikka til stillinga.

Andre kvalifikasjonar som blir vektlagt

 • Erfaring frå serviceyrke
 • Erfaring med å samarbeide med andre, og kunne jobbe sjølvstendig.

Vi tilbyr:

 • Deltidsstilling som Teknikar (kode 1090), LR.03.3 i lønnstrinn 23 - 35 (for tida kr. 324.800 - 372 200 brutto i full stilling) i det statlege regulativet etter tjenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS