Stilling:

Doktorgradsstipendiat knyttet til barnehageforskning

Søknadsfrist 31. august 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid er det ledig 100 % midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat innenfor for en periode på tre år, evt. fire år med 25 % arbeidsplikt. Arbeidssted er Kristiansand.

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det ca. 75 tilsatte og ca. 1.500 studenter. Fakultet har fire institutter: Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Beskrivelse av stilingen

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap har vi et omfattende studietilbud knyttet til grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Fakultetet har også et aktivt fagdidaktisk og profesjonsfaglig forskningsmiljø og forskergrupper knyttet til blant annet samfunnsfag og fagdidaktikk og til barndom og oppvekst.

Fagmiljøet ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid forsker på temaer knyttet til oppvekst, utdanning, kultur, ulikhet og velferd, og preges av et tett samarbeid med praksisfeltet om utdanning og forskning. Fagmiljøet vil ytterligere styrke sin forskningskompetanse rettet mot barnehagefeltet.

Vi ser etter kandidater med teoretisk og metodisk velbegrunnede prosjektbeskrivelser av høy kvalitet, som setter fokus på barnehagen/barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsvitenskapelig/sosiologisk perspektiv.

Kvalifikasjoner og vilkår

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets phd-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskergrupper. Stipendiaten vil også bli tilknyttet en tverrfakultær gruppe med andre stipendiater innen barnehageforskning på Universitetet i Agder. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer finner du her: http://www.uia.no/omuia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/forskning Det forutsettes at kandidaten søker opptak på forskerskolen Profres eller NAFOL. Mer informasjon om Profres: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/forskerskolen-profres/om-forskerskolen/ og NAFOL http://nafol.net/

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor samfunnsvitenskapelige fag eller annen relevant utdanning på masternivå, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre. Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke. I tillegg bør aktuelle kandidater ha kunnskap om barnehagefeltet. Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig er en forutsetning. Erfaring fra forskning med relevans for barnehagefeltet tillegges vekt.

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på inntil 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoretiske perspektiver, materiale og metoder. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde en framdriftsplan for arbeidet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknadene.

Søkere rangeres etter vurdering av søkernes kompetanse og potensial. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider, samt kvaliteten og relevansen i prosjektbeskrivelsen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig. Det blir fra universitetets side lagt stor vekt på at kandidaten skal sikres god veiledning. På forespørsel kan vi også tilby noe veiledning på prosjektskissen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Tiltredelse etter avtale.

Vi tilbyr

  • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • Mulighet for fleksibel arbeidstid

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, kr. 449.400 pr. år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". CV og følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

  • Vitnemål og attester*
  • Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
  • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
  • Prosjektbeskrivelse (10 sider)

*Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi) må fremlegges før eventuell tilsetting.

Det er søkers ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknadsfrist: 31. august 2018

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Ann Christin E. Nilsen, tlf. 38 14 15 32, e-post [email protected].

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Web: www.uia.no

Søk stillingen