Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

2-3 midlertidige stillinger som universitetslektor / førstelektor innen matematikk, fysikk og kjemi

Søknadsfrist: 01.05.2019

Om stillingene

Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det 2-3 ledige stillinger som universitetslektor/førstelektor tilknyttet fakultetets strategiske satsing på utdanningskvalitet i høyere utdanning. Hver av stillingene vil ha arbeidssted på Institutt for matematikk og statistikk, Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for kjemi avhengig av søkerens faglige bakgrunn.

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord


UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultet for naturvitenskap og teknologi


NT-fakultetet har ca. 430 ansatte, 1160 studenter og en omsetning på ca. 400 mill. kr. Fakultetet har 6 institutt og en administrasjon. Foruten forskning og utdanning i naturvitenskapelige og teknologiske fag, rettes aktivitetene mot klima, miljø og energi, og andre samfunnsrelevante temaer.

Universitetslektorene/førstelektorene vil også være tilknyttet det fagdidaktiske miljøet ved fakultetet som helhet.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi finansierer stillingene over strategisk satsing. Stillingene er for to år og finansieres fra ansettelsestidspunkt frem til 31.06.2021.

Stillingenes arbeidsområde

Stillingene vil være del av satsing i et større prosjekt på utdanningskvalitet som finansieres av fakultetet, med professor Hilja Lisa Huru som prosjektleder. Universitetslektorene/førstelektorene vil jobbe med utviklings- og forskningsprosjekt innenfor ett eller flere av fagområdene:

  • gjennomstrømning på realfaglige studieprogram i høyere utdanning
  • utvikling og innføring av nye studentaktive undervisningsformer i realfaglige emner ved fakultetet
  • bruk av programmering og IKT i høyere utdanning innen realfag og teknologiske fag
  • utdanningsfaglige problemstillinger knyttet til lektorutdanning i realfag trinn 8-13

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan du få av prodekan Annfrid Sivertsen:

Du kan også kontakte professor Hilja Lisa Huru:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller relevant doktorgrad i matematikk, fysikk eller kjemi eller fagfelt som gir tilsvarende kompetanse, eventuelt integrert mastergrad lektor i realfag trinn 8-13 med matematikk, fysikk eller kjemi som fag 1 eller doktorgrad innen naturfagdidakk.

Det er en fordel at den som tilsettes har utdanningsfaglig kompetanse tilsvarende minimum praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Kjennskap til og erfaring fra norsk skoleverk på videregående nivå vil bli vektlagt. Den som tilsettes må ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team. Erfaring fra utviklingsarbeid i undervisning anses som positivt.

Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning for stillingen.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

I bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på ditt potensial for utviklingsarbeid og forskning innen høyere utdanning slik det framgår av masteroppgaven, vedlagt oversikt over interesser innen didaktiske problemstillinger og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan vi ta hensyn til yrkespraksis, undervisningserfaring og annen virksomhet av betydning for stillingen.

Krav til pedagogisk basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe, for nærmere informasjon se: result.uit.no

Kravene til undervisningskompetanse gjelder også ved midlertidige ansettelse som er tillagt undervisning. Kravet kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Slik søker du

Søknaden din må inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter, med diploma supplement for avlagte grader
  • Dokumentasjon av engelskkunnskaper, dersom du ikke har norsk generell studiekompetanse
  • Attester og referanser
  • Masteroppgaven og/eller doktorgradsavhandling
  • Oversikt over interesser innen didaktiske problemstillinger i høyere utdanning, maks 1 A4-side

Du må levere en oversikt som beskriver dine didaktiske interesser innenfor høyere utdanning og som knytter disse opp mot ei eller flere av problemstillingene som er nevnt under avsnittet Stillingens arbeidsområde. Oversikten skal være på maksimum 1 A4-side. Du kan også levere vitenskapelige arbeider som du ønsker at vi skal ta med i vurderingen av søknaden din.

Fullført mastergrad eller doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven. Du må ha fullført før planlagt oppstartdato, som er 15.05.2019.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Arbeidsbetingelser

Stilling som universitetslektor/førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1009 eller 1198, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Generell informasjon

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen