Stilling:

Universitetslektor i allmennmedisin

Søknadsfrist 20. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig 100 % vikariat som universitetslektor. Stillingen er tilknyttet allmennmedisinsk forskningsgruppe og fagenhet for primærmedisin.

Det er åpent for å dele stillingen i flere mindre stillinger. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Institutt for samfunnsmedisin er organisert i seks forskningsgrupper og sju fagenheter for undervisning. Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet. Den som blir ansatt blir medlem av Allmennmedisinsk Forskningsgruppe.

Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health), og på bachelorstudiet i ernæring. Instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå.

Kontaktperson for stillingen er May-Lill Johansen, tlf. 922 89267, e-post: [email protected].

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdet vil primært være undervisning i allmennmedisin for medisinstudenter og pedagogisk utviklingsarbeid. Undervisningen skjer oftest i mindre grupper. Den som ansettes vil også jobbe med å utarbeide og videreutvikle caseoppgaver til gruppeundervisningen. Noen forelesninger og casegjennomganger i plenum for et helt årskull må påregnes. En annen viktig oppgave er å representere allmennmedisin i tverrfaglige delemnekomiteer. Disse utarbeider læringsmål og planlegger undervisningen som gis innen ulike fagområder. Som ledd i arbeidet med å sikre studentene mer praktisk kompetanse, vil arbeidsoppgavene også omfatte veiledning i konsultasjonsteknikk og undersøkelsesmetodikk.

KvalifikasjonskravSøkere må være cand.med. med erfaring fra eller interesse for allmennmedisin. Spesialistkompetanse i allmennmedisin er en fordel, men ikke et krav.

For å bli tilsatt som universitetslektor kreves det:

 • høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her.

Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller kan søkeren tilsettes fast, men oppfordres til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år.

Kravene til undervisningskompetanse gjelder også ved tilsetting i midlertidige stillinger som er tillagt undervisning. For disse stillingene kan kravet fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkårDen som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • 20 % til forskning og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • Liste over vitenskapelige arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • Forfatter(e), arbeidets tittel
  • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • For publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.
  • inntil 10 arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen (herunder eventuell doktorgradsavhandling)

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

BedømmelseSøkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen