Stilling:

Klinisk lektor / universitetslektor II i allmennmedisin

Søknadsfrist 2. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning.

Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer. Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig to bistillinger med 20 % stillingsandel som klinisk lektor (universitetslektor II). Stillingene er tilknyttet allmennmedisinsk forskningsgruppe.

Stillingene er ledig for tiltredelse snarest fra høsten 2018. Tilsettingen gjelder for tre år.

Tilsetting i bistilling forutsetter samtykke fra hovedarbeidsgiver.

Institutt for samfunnsmedisin er organisert i seks forskningsgrupper og sju fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health), og på bachelorstudiet i ernæring som startet opp høsten 2016. Instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå.

Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet.

Den som tilsettes vil ansettes under Fagenhet for primærmedisin, som er en del av Allmennmedisinsk forskningsgruppe.

Kontaktperson for stillingen er:

Arbeidsoppgaver

Oppgavene for de kliniske lektorene i allmennmedisin er varierte. Det omfatter praktisk klinisk undervisning (PKU) for to og to studenter, enten i egen praksis eller ved Tromsø Legevakt. Lektorene deltar også i undervisning av medisinstudenter på campus. Dette skjer mest i grupper, men forelesninger i plenum og fellesundervisning sammen med andre faglærere er også aktuelt. Lektorene deltar også som intern sensor i allmennmedisinsk eksamen minst to dager i året.

Med 20 % stilling vil det være aktuelt med inntil 10 PKU/semester og i tillegg deltakelse i annen undervisning ved Fagenhet for Primærmedisin. Interesserte vil få tilbud om forskningsvirksomhet ved Allmennmedisinsk forskningsgruppe.

Undervisningen følger skoleåret, og det er ingen undervisning i skoleferier.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må være cand.med. og under spesialisering eller spesialist i allmennmedisin. Søker må ha relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Leger med praksis i Tromsø vil bli foretrukket i denne utlysningen, for å redusere reisevei for studentene på dager da de har annen undervisning i Tromsø. Leger i nærliggende kommuner kan også være aktuelle. Søkere med spesialitet i allmennmedisin, erfaring fra veiledning og undervisning, samt gode samarbeidsevner, vil bli prioritert.Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse):

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse i form av en pedagogisk mappe.

Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller oppfordres søkeren til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år.

Kravene til undervisningskompetanse gjelder også ved tilsetting i bistillinger som er tillagt undervisning. For disse stillingene kan kravet fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes og må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsomfang i bistilling utgjør 20 % av full stilling. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til universitetets disposisjon.

Universitetslektor II lønnes med 20 % av ordinær lønn etter statens regulativ kode 1009.

I tillegg til lønn tilstås det praksiskompensasjon for fravær fra allmennpraksis på grunn av undervisning på kr 80 000 pr år i 20 % stilling.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på denne siden (www.jobbnorge.no) / og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen