Stilling:

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag

Søknadsfrist 26. september 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig åremål stilling som instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO).

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler alle helserelaterte utdanninger med en disiplinbasert og flerfaglig forsknings- og utdanningsprofil bestående av 10 institutter fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helsefag, psykologi og regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse, vernepleie og idrett. Fakultetets primæroppgaver er forskning, utdanning og formidling i ovennevnte fagområder. Vi skal i tillegg gi faglig bistand til helsevesenet i landsdelen. Fakultetet har totalt ca. 1130 ansatte fordelt på 820 årsverk, ca. 300 ph.d.-studenter og ca. 3000 bachelor- og masterstudenter.

Det helsevitenskapelige fakultet samarbeider nært med andre fakultet ved UiT, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Helse Nord. Gjennom desentralisert utdanning er det også etablert samarbeid med en rekke kommuner og fylker regionalt og nasjonalt. Videre er det et bredt forskningssamarbeid lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger og skal gjennom sin samlede forskning-, utvikling- og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere og har i alt 11 studieprogrammer knyttet til grunn, videreutdanning og masterprogrammer innen disse områdene. Instituttet bidrar også i PhD programmet ved det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i 6 ulike forskningsgrupper. Instituttet har rundt 190 ansatte i hel og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert på Campus Tromsø, Campus Hammerfest.

Instituttleder vil ha det overordnede resultatansvaret for instituttets samlede virksomhet. Dette innebærer foruten fag-, personal- og økonomiansvar, ansvar for ressursbruk og formidlingsaktivitet, samt ansvar for instituttets utdanningsvirksomhet og forskning. I fakultetets nye strategi er det lagt vekt på sterk faglig strategisk forskningsledelse, tematiske faglige robuste forskningssatsinger, tydelige ambisjoner om økt ekstern forskningsfinansiering, tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglige utdanninger og sterk helsefaglig pedagogisk utviklingsarbeid. Det forventes at instituttenes fagmiljø samarbeider med relevante fagmiljø på tvers av institutt-, fakultets- og institusjons- og sektorgrenser i utviklingen av forskningssatsinger og utdanningsprogram av høy kvalitet.

Den tilsatte instituttlederen vil sammen med dekan, prodekanene, de andre instituttlederne og fakultetsdirektør utgjøre lederteamet ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Det er egen instruks for instituttleder med og uten styre. For tiden har IHO et styre.

Det gis muligheter for å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet, og det vil kunne stilles ressurser til rådighet for dette etter nærmere avtale.

Vi søker etter en person med forsknings- og ledelseserfaring, primært innen sentrale fagområder ved instituttet.

Det kreves normalt professor-/dosent-/førstestillingskompetanse innen fagfelt som dekkes ved det aktuelle institutt. Dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, kan kravet om førstestillingskompetanse fravikes. Det legges særlig vekt på lederegenskaper som evne til god kommunikasjon og samarbeid, resultatorientering og strategiske evner. Kvinner blir spesielt oppfordret til å søke.

Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk samt ha gode engelskkunnskaper.

Tilsetting vil være på åremål for inntil 4 år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fireårsperioder.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475 instituttleder. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Interesserte kan kontakte:

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Generelt: Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stilllingen