Stilling:

Førstelektor / universitetslektor i barnevern

Søknadsfrist 1. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord) er det ledig fast 100 % stilling som førstelektor/universitetslektor i barnevern. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe for familie- og barnevern.

Dersom flere aktuelle søkere tilfredsstiller kravet om erfaring fra barnevern kan det bli aktuelt å tilsette i mer enn én stilling. RKBU Nord er styrt av årlige oppdragsbrev og dialog med Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og eventuell tilsetting i flere stillinger blir særlig aktuelt dersom den økonomisk ramme og den samlede mengden oppgaver i forbindelse med kompetansesatsingen i barnevernet blir større enn beregnet.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.08.18.

RKBU Nord er ett av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet er ett av fire regionale sentre som driver forskning, undervisning og tjenestestøtte innen barnevern og psykisk helse feltet. De andre sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge), Oslo (RBUP øst og sør) og Bergen (RKBU Vest). Sentrene er finansierte og får oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Stillingen er knyttet til Forskningsgruppen Barne- og familievern. Gruppen består i dag av ni vitenskapelige stillinger og en stipendiat og har som formål å forske for framtidas barnevern og familievern og bidra til forskningsbasert utvikling i praksisfeltene. Forskergruppen arbeider i kontakt med barne- og familievernets praksisfelt. Forskningen skal rettes mot arenaer, kontekster og kunnskapsbehov som er relevante for profesjonsutøvelse i møte med barn og unge og deres familier. Instituttet har i sitt samfunnsmandat et særlig ansvar for å bidra til forskningsbasert tjenestestøtte.

Om instituttet, se:

www.uit.no/helsefak/rkbu

Kontaktperson for stillingen er:

Stillingens arbeidsområdeBarne-, ungdoms-, og familiedirektoratet har satt i gang en strategi for kompetanseheving i kommunalt barnevern. Vi oppretter stilingen for at RKBU skal kunne bidra i denne kompetansestrategien.

Stillingen innebærer forskning i barnevern og familievern, tjenestestøtte og undervisning.

 • Det blir lagt vekt på faglig fordypning i barnevernsforskning.
 • Tjenestestøtte er en oppgave som RKBU Nord får gjennom sine årlige oppdragsbrev. Det innebærer blant annet å bidra og utvikle fagdager og kursholder samt gi veiledning og bistand til evaluering av utviklingsprosjekter i de kommunale- eller statlige tjenestene. Tjenestestøtte til barnevernstjenesten er en sentral del av RKBU Nord sitt oppdrag og slike arbeidsoppgaver må påregnes.
 • Undervisning og veiledning vil være knyttet til de emner og kurs som RKBU Nord tilbyr.

Evne til formidling til barnevernfeltet står sentralt i denne stillingen. Reiser i forbindelse med tjenestestøtte må påregnes. I tillegg vil arbeidsoppgavene innbefatte at man bidrar i forhold til øvrige oppgaver som RKBU Nord har ansvaret for.

Oppgavene kan endres ved endringer i de årlige oppdragsbrevene.

Kvalifikasjonskrav

For stilling som førstelektor kreves det:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, og
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt. (Når formuleringen spesielle kvalifikasjoner er brukt, og disse kvalifikasjonene skal tillegges stor vekt, bør det settes tydelige krav til hvilke kvalifikasjoner som ønskes samt dokumentasjon på dette området)

For stilling som universitetslektor kreves det:

 • høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe.

Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller kan søkeren tilsettes fast, men oppfordres til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år.

For alle stillingene kreves det

 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode samarbeidsevner
 • det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • Førstelektor: 30 % til forskning og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • Universitetslektor: 20 % til forskning og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198.Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
  • Vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
  • Vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt) (gjelder ikke for univ.lektor)
 • Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT
 • Liste over vitenskapelige arbeider
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen/ mastergradsoppgaven regnes her som ett arbeid.
 • Beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Ved midlertidig tilsetting på bakgrunn av manglende vitenskapelige kvalifikasjoner, må søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Generelt For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen