Stilling:

Stipendiat i markedsføring

Søknadsfrist 26. september 2018

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som stipendiat i markedsføring. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø.

Tilsettingen gjelder for 4 år.

Utdanningsstilling

Målet er at forskerutdanningen skal føre fram til doktorgrad (ph.d). Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet og ph.d. forskrift finnes på ph.d.-nettsidene til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til:

Stillingens forskningsområde

Forskningsområde for stillingen vil være relatert til bedrifters bruk av samfunnsansvar i markedsføringssammenheng. Det blir stadig vanligere blant bedrifter å støtte ulike samfunnsrelaterte saker, og forbrukere forventer i økende grad at bedrifter tar samfunnsansvar. Det har blant annet blitt viktig at bedrifter engasjerer i saker knyttet til miljø og bærekraft. Stipendiaten vil utføre forskning på hvordan bedrifter kan bruke samfunnansvar strategisk for å oppnå forretningsmessige fordeler. Sentrale temaer vil være hvordan bedrifter bør kommunisere sitt samfunnsansvar, og forbrukeres holdninger til bruk av samfunnsansvar som et markedsføringsverktøy.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves norsk mastergrad eller tilsvarende utenlandsk grad innen markedsføring, psykologi eller ledelse.

Det skal legges fram faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Beskrivelsen, som bør være på 2-3 sider, skal inneholde en oversikt over tema og hovedproblemstillinger for prosjektet, og en faglig begrunnelse for disse valgene.

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig. Ferdigheter i norsk eller et skandinavisk språk kreves på grunn av undervisningsplikt. Slik dekker du språkkravet.

Personlig egnethet skal tillegges vekt.

Plan for stipendiatperioden:

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat i forskriftfor graden philosophiae doctor(ph.d) ved UiT Norges arktiske universitet. Ved tilsetting fattes det et vedtak om midlertidig opptak til ph.d.-program. Den tilsatte kandidaten skal innen seks uker etter tiltredelse sende inn søknad om opptak til forskningsseksjonen. Søknaden omfatter blant annet bearbeidet prosjektbeskrivelse, avtaler og plan for gjennomføring av utdanningen. Dersom ph.d.-avtale ikke foreligger innen fristen, kan arbeidsgiver heve avtalen, jf. § 1-3(8) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Arbeidsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i markedsføring.

Arbeidssted for stillingen vil være Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Lønn

Stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik det fremgår av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende,
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • prosjektbeskrivelse

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse forutsetter at dokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • prosjektbeskrivelse
 • dokumentasjon av norsk/skandinavisk kunnskaper
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • attester og referanser med kontaktinformasjon
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
 • Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel.
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall.
  • for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

Søknad og vedlegg via e-post kan ikke godkjennes.

Informasjon

Her finner du informasjon og retningslinjer som det henvises til i våre kunngjøringer

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen