Stilling:

Postdoktor innen Tumorbiologi

Søknadsfrist 30. oktober 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig ett engasjement som postdoktor. Stillingen er tilknyttet Tumorbiologisk forskningsgruppe, Institutt for medisinsk biologi.

Postdoktorstillingen en åremålsstilling med tilsettingsperiode på inntil fire år. Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes av søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden. Ingen kan tilsettes i mer enn en åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingen er ledig i perioden fram til 31.07.22.

Stillingens tilhørighet

Institutt for medisinsk biologi driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og utvikling av nye legemidler.

Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet. Instituttet har et eget treårig bachelorprogram i bioingeniørfag, og gir i tillegg undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biologi/biomedisin, samt grunnutdanning i psykologi, farmasi og ulike helse- og omsorgsfag.

Tumorbiologisk forskningsgruppe utfører basal, paraklinisk og klinisk forskning med hovedfokus på munn- og halskreft, men studerer også andre kreftformer. Forskningsgruppa har tatt initiativet til og leder «The Norwegian Oral Cancer Study» (NOROC), en nasjonal studie som involverer de fire hode-halskreftsenterne i Norge. NOROC studien har underprosjekter som omhandler ulike aspekter ved munn- og halskreft, fra etiologi, prognostiske faktorer, tumor immunologi samt oppfølging og rehabilitering av pasienter med munn- og halskreft.

Kontaktperson for stillingen er instituttleder Institutt for klinisk odontologi Elin Hadler-Olsen, tlf. 77 62 09 12, epost: [email protected]

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Vedkommende skal ivareta forskningsoppgavene til instituttleder Elin Hadler-Olsen og skal i samråd med henne gjennomføre de forskningsprosjekter som de i fellesskap er enig om skal prioriteres. Vedkommende skal også være aktiv i søknadsskriving om eksterne midler og skal kunne være prosjektleder der det er naturlig.

Inntil 20% av stillingen skal avsettes til undervisning i anatomi og/eller patologi, veiledning og undervisningsadministrativt arbeid.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdannelse tilsvarende norsk tannlege eller lege, samt norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent likeverdig med norsk doktorgrad. Den som ansettes må ha inngående erfaring med immunhistokjemiske metoder, genekspresjonsanalyser, dyreforsøk og statiske metoder, og ha god kjennskap til tumorbiologi og immunologi, med særlig fokus på munnhulekreft. Det er ønskelig med relevant undervisningserfaring, men det stilles ikke krav til formel pedagogisk kompetanse da andelen undervisning kun er på 20%.

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Det kreves også at vedkommende har evne til å jobbe strukturert, målrettet, selvstendig, og har evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

Arbeids- og lønnsvilkår

Arbeidstiden vil være avsatt til forskning, forskningsrelatert virksomhet og forskningsadministrasjon.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen eget fag og for universitetet som helhet.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • evt. forskningsprosjektet
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • Vitnemål og karakterututskrift ph.d. grad
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner (ved undervisning i stillingen)
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i produksjonen
 • dokumentasjon av norsk språkkunnskap

Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

 • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, som finnes på nettsiden «Stipendiatmappa».

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen