Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor i elektronikk, fagretning innebygd elektronikk og digital signalbehandling

Søknadsfrist 22. november 2018

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 16000 studenter. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) driver utdanning, forskning og formidling innen ingeniørvitenskap og teknologi. Gjennom forskning og utdanning vil vi være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana. Fakultetet har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutter og tre administrative seksjoner.


Du kan lese mer om UiT på våre hjemmesider.

Ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for Elektroteknologi er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i elektronikk, fagretning innebygd elektronikk og digital signalbehandling.

Institutt for Elektroteknologi søker ny medarbeider til undervisning og forskning innen elektrofag ved våre utdanninger. Medarbeideren skal styrke og komplettere vår stab innenfor fagområdet digital signalbehandling og innebygd elektronikk (Embedded systems).

Nærmere opplysninger ved:

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Stillingens tilhørighet

Institutt for Elektroteknologi er organisert under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Instituttet har ca. 25 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger, og det er ca. 180 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor området elkraftteknikk, elektroteknikk, elektronikk og satellitteknologi. Bachelorutdanningen i elektronikk er en ingeniørgrad som gir grunnlag for å konstruere, drifte, programmere og vedlikeholde elektronikk.

Utlyst stilling har arbeidssted Narvik, og er tilknyttet vårt fagmiljø innenfor elektronikk.

Stilingens forskningsområde

Den som tilsettes skal ivareta det faglige ansvaret sammen med studieretningens øvrige vitenskapelig tilsatte. Vedkommende vil komme til å bidra i arbeidet med å videreutvikle fagområdet og undervisningsopplegget. Det tilligger stillingen undervisning og veiledning av hovedoppgavestudenter samt FOU. Kravene til samfunnsmessig relevans betyr at Universitetet må jobbe med prosjekter og/eller FoU som gir eksterne inntekter. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Elektromekaniske systemer ved IVT fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

Aktuell fagbakgrunn innen relevante teknologiske områder, f.eks. elektronikk, automasjon, kybernetikk eller telekommunikasjon.

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for ansettelse som førsteamanuensis:

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
 • kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for ansettelse som førstelektor:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, og
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt.

Stillingen vil innebære undervisning på både bachelor- og masternivå, og det forutsettes derfor at vedkommende behersker skandinavisk, skriftlig og muntlig, meget godt, samt god beherskelse av skriftlig og muntlig engelsk.

Erfaring fra bransjen er ønskelig.

Vi stiller krav til pedagogisk kompetanse og den som tilsettes må kunne dokumentere dette gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Søkerne må være forberedt på å bli innkalt til prøveforelesning og intervju.

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Arbeidsvilkår:

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet. Fast tilsatte i stilling som førsteamanuensis har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. statsansattelovens § 9 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

UiT - Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
 1. forfatter(e), arbeidets tittel
 2. for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 3. for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • arbeider:
  • Søkere kan levere arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Generelt

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen