Stilling:

Fast stilling som universitetsbibliotekar / førstebibliotekar

Søknadsfrist 26. juli 2018

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket (UB) er organisert i tre avdelinger, og har til sammen 11 bibliotek i Tromsø, Alta, Hammerfest, Narvik og Harstad. Bibliotekene er nært knyttet til fagmiljøene og UB legger vekt på nyskaping og aktiv dialog med sine brukere. Forskning, utdanning og formidling er viktige områder for våre tjenester og vi har en offensiv holdning til utfordringene et moderne forskningsbibliotek står overfor. Elektroniske tjenester, undervisning i bruk av bibliotekets ressurser, desentralisert undervisning, institusjonspublisering og annen formidling utgjør viktige satsingsfelt for UB. For mer informasjon om organisasjonen, se: uit.no/ub.

Har du lyst på en spennende og variert stilling i Tromsø? Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig stilling som universitetsbibliotekar med ansvar for fagområdene matematikk, informatikk, fysikk, statistikk og ingeniørfag. Stillingen er lagt til natur- og helsefagbiblioteket, og er en del av UBs Avdeling for publikumstjenester. Den som søker bør ha høyere utdanning, minimum mastergrad, innen realfag.

Stillingen innebærer i stor grad arbeid hvor du er i kontakt med studenter og faglig ansatte. Som fagansvarlig får du et særlig ansvar for ett eller flere fag, og skal bidra til at studenter og forskere får relevante tjenester fra biblioteket. Eksempel på arbeidsoppgaver for fagansvarlige på UB per i dag er skranketjeneste, samlingspleie, brukeropplæring, undervisning i informasjonskompetanse, arbeid med åpen tilgang til forskningspublikasjoner og forskningsdata, samt utvikling av nye relevante tjenester for fagmiljøene.. Av disse oppgavene vil særlig undervisning og forskningsstøtte være fremtredende. Du vil også bli inkludert i ulike prosjekter og forventes å bidra aktivt til utviklingen av UBs tverrfaglige tjenestetilbud. Rollen som fagansvarlig er under stadig utvikling, og arbeidsoppgavene kan endres etter hvert. Jobben har stor fleksibilitet og oppmuntrer til initiativ og innspill fra den enkelte til videre utforming av arbeidsoppgavene.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis trening i arbeidstiden

Krav for ansettelse

 • Høyere utdanning på minimum masternivå, realfag må utgjøre en del av graden.
 • Gode digitale kunnskaper dokumentert med formalkompetanse eller beskrevet som erfaring med bruk av digitale tjenester og nett. Kjennskap til biblioteksystemer tillegges vekt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og på engelsk

Ønskede egenskaper

 • Resultat- og utviklingsorientert holdning
 • Gode pedagogiske evner
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver

Personlig egnethet og digitale ferdigheter tillegges vekt.

Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde, samt organisasjonstilhørighet, vil kunne endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som tilsettes må være forberedt på å tilpasse seg slike endringer.Stillingen lønnes som universitetsbibliotekar kode 1199/førstebibliotekar kode 1200 i henhold til statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søker på stilling som førstebibliotekar må ha doktorgrad / førsteamanuensiskompetanse eller kunne dokumentere kompetanse oppnådd etter "Reglement for opprykk til stilling som førstebibliotekar”. Søkere vil kunne be seg vurdert for tilsetting som førstebibliotekar etter dette reglementet.

Slik vurdering skal bygge på:

 • Vitenskapelige bibliotekfaglige arbeider
 • Ledelse og deltaking i bibliotekfaglige og andre forskningsprosjekt
 • Utvikling av dokumentasjons- og informasjonssystemer på høyt faglig nivå
 • Faglig bearbeidelse og presentasjon av spesialsamlinger, herunder tekstkritiske utgaver
 • Dokumenterte utstillinger
 • Utarbeiding av læremidler, kompendier og audiovisuelle midler
 • Dokumentert bibliotekfaglig utviklings- og forsøksarbeid
 • Undervisningsarbeid, herunder bibliografisk undervisning

Søkere som ønsker slik vurdering, må sende inn nødvendig dokumentasjon. Det må framgå av søknaden at vurdering for førstestilling ønskes.

I tillegg sendes søknad i 4 eksemplarer med CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, skjema over pedagogiske kvalifikasjoner og liste over vitenskapelige arbeider innen søknadsfristens utløp til seksjonssjef Mariann Løkse, [email protected].

For nærmere opplysninger, kontakt:

Søknad sendes elektronisk på søknadskjema på www.jobbnorge.no.

Generelt

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Universitetet har avtale om inkluderende arbeidsliv og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Vi behandler personopplysninger du skriver i søknad og CV i henhold til lov om behandling av personopplysninger. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan du be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at opplysninger skal offentliggjøres. Hvis du har bedt om unntak, vil du bli varslet i forkant dersom universitetet bestemmer at opplysningene likevel skal offentliggjøres.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen