Stilling:

Nestledere på våre forskningsavdelinger i Trondheim

Søknadsfrist 10. oktober 2018

Vi søker etter nestledere på våre forskningsavdelinger i Trondheim.

NINA skal tilsette fire assisterende forskningssjefer i nyopprettede stillinger på avdelingene våre i Trondheim.

Etter flere år med stor vekst i prosjekter og personale, har vi valgt å dele våre to forskningsavdelinger i Trondheim i fire. Hver avdeling skal nå ledes av en forskningssjef og en assisterende forskningssjef. Vi søker nå etter kandidater som kan fylle rollene som assisterende forskningssjefer på avdelingene.

De fire avdelingene har 30-40 ansatte hver. To avdelinger arbeider med forskning i akvatiske miljøer, og to avdelinger arbeider med forskning i terrestriske miljøer.

Avdelingene har stor bredde i kompetanse og erfaring innen økologi, herunder kunnskap om arter og naturtyper, og hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen. Videre er samspillet mellom mennesker og natur en viktig del av vår forskning, inkludert å finne gode løsninger for både natur og samfunn. Forskere ved avdelingene driver også utstrakt populærvitenskapelig formidling. NINAs medarbeidere samarbeider med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Akvatisk forskning – to assisterende forskningssjefer

Kompetanseområdene for de to avdelingene er akvatiske og marine økosystemer, bestandsovervåking anadrom fisk, biologisk mangfold i ferskvann, klimaforskning, miljøeffekter og tiltak ved naturinngrep slik som vannkraft og veibygging samt miljøeffekter av havbruk. Avdelingene har oppdragsgivere fra både offentlig forvaltning og privat næringsliv i tillegg til forskningsprosjekter fra Forskningsrådet og EU/EØS. Inndelingen i de to forskningsavdelingene er ikke helt sluttført, men den ene avdelingen vil ha faglig tyngdepunkt innen laksefisk og havbruk, og ledes av forskningssjef Ingebrigt Uglem, mens den andre vil ha tyngdepunkt innen vannkraft og biologisk mangfold i ferskvann og ledes av forskningssjef Ingeborg Helland.

Terrestrisk forskning – to assisterende forskningssjefer

Kompetanseområdene for de to avdelingene er knyttet til terrestriske og marine økosystemer. En av avdelingene, ledet av forskningssjef Signe Nybø, har hovedfokus på helhetlige økosystemanalyser, miljøeffekter og miljøløsninger ved naturinngrep, restaurering av natur, småvilt, vegetasjon/botanikk og insekter. Den andre avdelingen, ledet av forskningssjef Svein-Håkon Lorentsen har hovedfokus på overvåking og forskning på hjortevilt, rovvilt, sjøfugl og spurvefugl, fornybar energi og kystøkologi. Avdelingene har oppdragsgivere fra både offentlig forvaltning og privat næringsliv i tillegg til forskningsprosjekter fra Forskningsrådet og EU/EØS.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Assisterende forskningssjef vil sammen med forskningssjef utgjøre avdelingens lederteam. Sentrale ansvarsområder for lederteamet er økonomi- og personalansvar, fag- og markedsansvar, samt koordinering med andre NINA-avdelinger på utvalgte fagområder. Ansvarsdeling mellom de to lederne er ikke endelig fastlagt, og vil kunne avhenge av kompetanse og interesser hos den enkelte leder.

Konkret leter vi etter personer som skal:

• bidra til å utvikle godt arbeidsmiljø innen avdelingen og over avdelings- og instituttgrenser

• utarbeide faglige strategier, arbeidsmål og budsjetter for avdelingen samt følge opp vedtatte mål og årsplaner

• bidra til å utvikle nye markeder og videreutvikle kontakt med oppdragsgivere

• stimulere til forskningsformidling og høy forskningskvalitet

• stimulere til tverrfaglig forskning

• Opprettholde og videreutvikle god kontakt med forvaltning og beslutningstakere

I tillegg til ansvar i egen avdeling vil nestleder kunne tillegges sentrale NINA-oppgaver som er avdelingsovergripende.

Assisterende forskningssjef kan også utføre faglig aktivitet med eksternfakturering i deler av stillingen. Dette kan for eksempel være anbudsprosesser, prosjektledelse, utredningsoppgaver, koordinering eller forskning.

Assisterende forskningssjef rapporterer til forskningssjef.

Vi søker etter en person som:

• har ledererfaring eller gode lederegenskaper, utstrakte samarbeidsevner og gode egenskaper som inspirator

• har god kjennskap til akvatiske eller terrestriske fagområder

• har gode evner til å sette miljøforskning inn i et samfunnsmessig perspektiv

• har gode evner til mål- og resultatorientering

• behersker norsk, og med god muntlig og skriftlig framstillingsevne

• relevant høyere utdanning

Du kan ha erfaring som aktiv forsker, men som nå i større grad ønsker å bruke din kompetanse til å lede andre og utvikle både ditt eget og andre fagområder i strategisk retning. Du kan også ha bakgrunn fra naturressursforvaltning, med erfaring fra å bruke kunnskap framskaffet gjennom forskning og utredning.

Vi tilbyr:

• lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

• et trivelig, kreativt og spennende arbeidsmiljø

Spørsmål knyttet til de to stillingene ved de akvatiske forskningsavdelingene rettes til forskningssjefene:

Spørsmål knyttet til de to stillingene ved de terrestriske forskningsavdelingene rettes til forskningssjefene:

For generelle spørsmål, kontakt adm. direktør Norunn S. Myklebust ([email protected], tlf. 930 24 633) .

Søknad vedlagt CV sendes på e-post til Siri Svendsen [email protected] Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 10. oktober 2018