Stilling:

Universitetslektor innen Luftfartsfag ved Institutt for teknologi og sikkerhet

Søknadsfrist 27. januar 2019

UiT Norges arktiske universitet

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø er en interessant og spennende arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø for ansatte og et godt læringsmiljø for studenter. Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning. Våre studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet. Les mer om oss på www.uit.no/IIS.


Tromsø er velkjent som en aktiv by med flere internasjonale kulturaktiviteter, så som film- og musikkfestivalene Tromsø Internasjonale Filmfestival og Nordlysfestivalen. Tromsø har en spennende natur med rike turmuligheter både sommer og vinter, og en vennlig og åpen internasjonal befolkning.

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, er det ledig 1 fast stilling som universitetslektor innen luftfartsfag, med tiltredelse snarest. Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet og vil inngå i fagteamet luftfart.

Nærmere opplysninger ved:

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Stillingens tilhørighet

Institutt for teknologi og sikkerhet er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttet har ca. 70 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger, og det er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag. Instituttet er ansvarlig for sertifikatgivende utdanninger innen luftfart og nautikk, der internasjonale reguleringer gir føringer for deler av innhold og form av utdanningen.

Bachelorutdanning i luftfartsfag ved University of Tromsø School of Aviation (UTSA) ble opprettet i 2009. Studieprogrammet inneholder ett teoretisk grunnlag og en operativ praktisk trening som gir kommersielt flysertifikat. UTSA har til nå utdannet ti kull av flygere, og har omkring 20 ansatte som følger opp den operative delen av utdanningen. Vårt langtidsmål er å utvide utdanningen både i bredde og dybde, og instituttet utvikler nå en masterutdanning innen luftfartsfag i tett samarbeid med luftfartsindustrien. Samtidig som en skal styrke det vitenskapelige miljøet innen luftfartsfag med hensyn på både undervisning og forskning, er det avgjørende å få til ett samvirke på tvers av fagområder og studier på instituttet.

Utlyst stilling har arbeidssted Tromsø.

Stillingens arbeidsområde

Stillingen er primært tillagt undervisnings- og utviklingsoppgaver innenfor studieretningen luftfartsfag, men den som tilsettes kan også forventes å bidra til andre grunnutdanninger på instituttet. Undervisningen vil være knyttet til studenter på bachelor- og masternivå innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

- Ledelse og organisasjonsteori (på bachelor og master nivå)

- Nordområdepolitikk

- Anvendt metode og statistikk

Stillingens skal også håndtere strategiske faglige utviklingsoppgaver ved instituttet, som f.eks. utvikling av nye studieprogrammer, etablering av faglige nettverk på tvers av fagdisipliner, fakulteter og næringer, og flere utredningsoppgaver knyttet til våre studier. Kandidaten som blir tilbudt stillingen kan midlertidig bli tillagt lederfunksjoner ved instituttet som f.eks. undervisningsleder/nestleder eller studieleder.

Kvalifikasjonskrav

Aktuell fagbakgrunn er mastergrad i statsvitenskap, organisasjon og ledelse, luftfartsfag eller liknende. Søker må ha relevant erfaring med faglige utviklingsoppgaver.

Søkerne må beherske norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig at den som tilsettes har

 • Kjennskap til faglig emne- og studieutvikling fra universitet og høgskolesektoren
 • Erfaring fra prosjektledelse innen akademia eller næringsliv

For å bli tilsatt som universitetslektor kreves det:

 • Høyere grads eksamen (sivilingeniør/master) eller tilsvarende ved universitet eller høgskole, og
 • Relevant praksis og/eller relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå
 • Søkeren må i tillegg kunne dokumentere pedagogisk kompetanse gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Personlig egnethet skal tillegges vekt.

Arbeidsvilkår

Ved UiT skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som hovedprinsipp skal hver enkelt ansatt innen denne stillingskategorien bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglige tilsatte i alle stillingskategorier.

For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kravet til pedagogiske kvalifikasjoner, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Tilsettingen blir fast dersom søkeren innen utløpet av 3 års-perioden får godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe.

Kjønnskvotering

Universitetet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Dette må følge med den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester
 • Pedagogisk mappe
 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse, og skal inneholde følgende opplysninger:
 1. forfatter(e), arbeidets tittel
 2. for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 3. for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
 • vitenskapelige arbeider: Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at søkere kan be om å bli vurdert for opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor. Et eventuelt opprykk vil være personlig, og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.

Generelt:

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen