Stilling:

Tre stillinger i sekretariat for sannhets - og forsoningskommisjonen

Søknadsfrist 2. oktober 2018

Stortinget nedsatte i juni 2018 Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (sannhets- og forsoningskommisjonen). Dens oppgave er å foreta en granskning av norske myndigheters fornorskingspolitikk overfor kvener og samer. Kommisjonens sammensetning, oppgaver og mandat finnes på stortinget.no.

Formålet med kommisjonen er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer. Hovedmålsettingen er at kommisjonen, gjennom å etablere en felles forståelse av fornorskingspolitikken og dens konsekvenser, skal legge grunnlaget for fortsatt forsoning mellom samer, kvener/norskfinner og majoritetsbefolkningen. For å oppnå dette skal kommisjonen gjennomføre en historisk kartlegging. Den skal også undersøke virkningene av fornorskingspolitikken i dag. I tillegg skal den foreslå tiltak for videre forsoning.

Kommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2022. Stillingene er ledig for tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Det skal rekrutteres et sekretariat på tre personer bestående av leder, utreder, og en administrativ medarbeider, som i tillegg har ansvar for kommunikasjonsarbeid og samfunnskontakt. Sekretariatet skal bistå kommisjonen med faglige utredninger og analyser, og tilrettelegge for kommisjonens oppsøkende virksomhet.

Dette vil blant annet omfatte informasjonsinnhenting, utarbeidelse av diskusjonsnotater planlegging av kommisjonens møter og reiser og utarbeidelse av kommisjonens rapport. I tillegg skal sekretariatet utføre administrative oppgaver som å organisere kommisjonens møter, reiser og øvrig kontakt med de berørte miljøene, skrive møtereferater, holde arkiv og føre regnskap for kommisjonen. Sekretariatet skal også sluttføre og klargjøre kommisjonens arkiv, og forestå øvrige avsluttende oppgaver etter at kommisjonens arbeid er ferdigstilt.

Arbeidssted vil være ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. En del reisevirksomhet som ledd i kommisjonens arbeid må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

For alle tre stillingene kreves det:

 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide effektivt og strukturert

Det er en fordel med kjennskap til samisk eller kvensk/norsk-finsk språk og kultur.

For stillingen som sekretariatsleder kreves det i tillegg:

 • relevant utdanning på minimum masternivå
 • svært gode koordinerings- og lederegenskaper
 • dokumentert gjennomføringsevne og resultater fra lignende oppdrag
 • erfaring fra ledelse av utredningsarbeid, komitesekretærarbeid eller tilsvarende
 • dokumenterte kunnskaper om temaer som omfattes av kommisjonens arbeid

Stillingskode for sekretariatsleder vil bli fastsatt ut fra søkernes kvalifikasjoner.

For stillingen som utreder (rådgiver/seniorrådgiver) kreves det også:

 • relevant utdanning på minimum masternivå
 • erfaring fra forsknings- eller utredningsarbeid. Erfaring med temaer som omfattes av kommisjonens arbeid er en fordel

For stillingen som administrativ medarbeider (rådgiver) kreves det også:

 • relevant utdanning
 • gode ferdigheter innenfor relevante IT-verktøy og evne til å sette seg inn i administrative systemer
 • gode evner til planlegging og gjennomføring
 • fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig og håndtere hektiske arbeidsdager
 • erfaring fra lignende jobber. Erfaring med kommunikasjonsarbeid er ønskelig

Lønn for stillingene vil bli fastsatt ut fra søkernes kvalifikasjoner. Vennligst oppgi om du søker stillingen som sekretariatsleder, utreder eller administrativ medarbeider, eller eventuelt flere av disse.

Vi kan tilby:

 • utfordrende og faglig stimulerende oppgaver knyttet til et kommisjonsarbeid av stor nasjonal betydning
 • 100 % midlertidig stilling til 30. september 2022
 • snarlig tiltredelse, etter nærmere avtale
 • lønn etter avtale ut fra søkernes kvalifikasjoner
 • gunstige pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Det trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktopplysninger

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:

 • Ass. direktør ved Stortinget Kyrre Grimstad, telefon 23 31 35 59, epost [email protected] eller
 • Seniorrådgiver ved Stortinget Bjørn Arne Steine, telefon 23 31 20 18, e-post [email protected]

Forespørsler vedrørende stillingenes plassering ved UiT Norges arktiske universitet kan rettes til rådgiver Britt Anita Mikkelsen, telefon 77 64 67 81, epost [email protected].

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Generell informasjon

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson ved UiT Norges arktiske universitet.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og vil forsøke å legge arbeidsforholdene til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som du oppgir i søknad og CV til stillinger, behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger – personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen