Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Tjenestestøttekoordinator - Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)

Søknadsfrist: 29.04.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Ved det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord) er det ledig en fast stilling som tjenestestøttekoordinator.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Et av RKBUs arbeidsområder er å støtte tjenestene i å utvikle gode tilbud til barn og unge. RKBU skal være en tjeneste for tjenestene. Dette innebærer at fagpersoner ved senteret bistår kommunale og statlige tjenester i hele Nord-Norge. Tjenestestøtten gjennomføres i samarbeid med andre kompetansesentre i regionen og med tilsvarende regionale kunnskapssentre i Midt-Norge, Vest og Øst/Sør.

Stillingen vil innebære å koordinere denne aktiviteten ved RKBU Nord. Koordinatoren vil være bindeleddet mellom de vitenskapelig ansatte ved senteret som utøver tjenestestøtten, tjenestene som ønsker ulik type støtte og samarbeidssentre. I dette vil det inngå å ta imot henvendelser fra tjenester og samarbeidsaktører, ha oversikt over tilbudene ved senteret, bistå i utvikling av interne rutiner, inngå avtaler om tjenestestøtte samt praktisk tilretteleggelse av arrangementer.

50% av stilingen vil knyttes til programserien De Utrolige Årene (DUÅ). Koordinatoren vil bistå med implementeringsstøtte overfor tjenester som tilbyr eller som ønsker å ta i bruk tiltak fra programserien. Dette innebærer å informere om programmene, støtte og veilede i forhold til implementeringsprosessen, inngå samarbeidsavtaler og følge opp eksisterende avtaler.

Stilingen vil inngå i Team for tjenestestøtte, undervisning og formidling. Noe oppgaver innen studieadministrasjon og formidling kan også inngå i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves relevant høyere utdanning på masternivå fortrinnsvis innen psykologi, pedagogikk, helse- eller samfunnsfag. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis i kombinasjon med etter- og videreutdanning etter bachelorgrad eller tilsvarende.

Det er ønskelig med kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og tjenester som arbeider med barn og unges oppvekst. Erfaring fra administrativt arbeid er en fordel.

Personlige egenskaper er viktige i denne stillingen. Den som tilsettes må

 • være pålitelig, selvstendig, strukturert og ha evne til gjennomføring
 • ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • ha høy motivasjon og interesse for jobben
 • være serviceinnstilt, positiv og samarbeidsvillig
 • evner å holde oversikten over store mengder informasjon og samtidig ivareta detaljene
 • ha gode kunnskaper i norsk og engelsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utviklingsmuligheter i en spennende organisasjon
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du på stillingen

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no. Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir invitert til intervju, må ta med originale vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via skjema på denne siden, "Søk stillingen".

Stillingens tilhørighet

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) samler helserelaterte utdanninger med en disiplinbasert og flerfaglig forsknings- og utdanningsprofil. Helsefak består av 8 institutter fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helsefag, psykologi og barn og unges psykiske helse. Fakultetets primæroppgaver er forskning, utdanning og formidling i ovennevnte fagområder. Fakultetet skal i tillegg gi faglig bistand til helsevesenet i landsdelen.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord) er et eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved Helsefak. Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant, tverrfaglig og evidensbasert kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag.

Virksomheten ved instituttet er hovedsakelig finansiert gjennom bevilgning fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er for tiden ca. 50 ansatte ved instituttet, noen i deltidsstillinger. For mer informasjon om instituttet, se: www.uit.no/helsefak/rkbu

Andre opplysninger

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Søk stillingen