Stilling:

Stilling som høgskolelærer / universitetslektor tilknyttet bachelorstudiet i paramedisin

Søknadsfrist 25. januar 2019

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin (IKM) er det ledig 100 % stilling som høgskolelærer/universitetslektor tilknyttet bachelorstudiet i paramedisin.

Stillingen gjelder for 3 år med mulighet til forlengelse. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Institutt for klinisk medisin har som mål å være internasjonalt ledende innen forskning og undervisning i de medisinske fagene som instituttet omfatter. Instituttet har som ett av tre institutt ansvar for profesjonsstudiet i medisin, videreutdanning for leger og i Det helsevitenskapelige fakultets ph.d.-program, samt nyopprettet bachelorstudiet i paramedisin.

Stillingen blir tilknyttet Akuttmedisinsk-anestesiologisk forskningsgruppe ved IKM, som er engasjert i et bredt spektrum av forskningsprosjekter innen anestesi, intensivmedisin, akuttmedisin og smertebehandling.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven tillagt stillingen er undervisning i ambulanserelaterte og medisinske fag på paramedisinstudiet, og siden studiet er under oppbygging vil den som tilsettes også bli involvert i utviklingsarbeid knyttet til paramedisinutdanningen.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen som høgskolelærer kreves bachelorgrad med relevans for paramedisin, f.eks. sykepleierutdanning med autorisasjon som ambulansepersonell, og dessuten relevant yrkeserfaring og veiledererfaring. For stilling som universitetslektor kreves i tillegg helsefaglig mastergrad med relevans for paramedisin.

Den som tilsettes må ha relevant erfaring fra klinisk arbeid, som for eksempel ambulansetjeneste, AMK, akuttmottak, legevakt eller annen primærhelsetjeneste.

Det er sterkt ønskelig med erfaring innen undervisning og dokumentert interesse for undervisningsarbeid.

Søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Det er spesielt ønskelig med motivasjon og kvalifikasjoner i å delta under utvikling og oppstart av det nye paramedisinstudiet. Dokumentert evne til å arbeide strukturert, målrettet og selvstendig, samt å ha gode samarbeidsevner vil derfor bli vektlagt. Det kreves sterk motivasjon, arbeidskapasitet og ansvarsbevissthet for å delta i oppbyggingen av et spennende og framtidsrettet studium som vi tror vil få stor betydning for morgendagens helsevesen.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanseAlle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her

Kravene til undervisningskompetanse gjelder også ved midlertidige tilsetting. Ved midlertidig tilsetting kan kravet fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse.

Arbeids- og lønnsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1007 høgskolelærer. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Arbeidstiden fordeles slik: 20 % til forskning og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra. De første årene vil etableringen av studiet være en sentral arbeidsoppgave.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søknad sendes www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
  • CV med oversikt over utdanning, praksis og referanser
  • vitnemål og attester

Kontaktperson for stillingen er:

Velkommen som søker!

Søk på stillingen