Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Forskningskoordinator - Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)

Søknadsfrist: 29.04.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Stillingen er fast og hovedoppgaver vil være administrativ koordinering og å bistå i gjennomføring av to forskningsprosjekter: «Suported parent intervention for refugees and ethnic minorities» (PIRM) og «ECHO: Optimizing a group-based school intervention for children with emotional problems» (ECHO).

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Prosjektet PIRM er et femårig forskningsprosjekt for å implementere og evaluere foreldreveiledningsintervensjonen De Utrolige Årene (DUÅ) tilbudt til flyktningfamilier som nylig er bosatt i Norge. Formålet med studien er å evaluere DUÅ-programmet gitt til flyktningfamilier samt å undersøke de daglige erfaringene nylig bosatte flyktningene gjør seg. I det andre prosjektet, ECHO, undersøkes effekten av en ny indikert forebyggende intervensjon, Mestrende Barn (MB), rettet mot barn som viser tegn på angst og depresjon.

I begge prosjektene skal det undersøkes om målesystemer for tilbakemelding (Measurement feedback system, MFS) kan brukes av ansatte i førstelinjetjenesten som jobber med disse programmene. MFS har som formål å lede til bedre effekter av intervensjonene ved å gi utøverne av intervensjonene tilbakemelding underveis om utviklingen til barnet eller foreldrene. MFS er i bruk flere steder både i førstelinje- og i spesialisthelsetjenesten, men er i liten grad evaluert.

Begge er samarbeidsprosjekter som involverer flere forskningsmiljøer og kompetansesentre. PIRM-prosjektet ledes fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord). ECHO-prosjektet ledes fra RBUP Øst og Sør, men RKBU bidrar inn i prosjektet som samarbeidspartner. Det er også samarbeid mellom PIRM og ECHO, da liknende metoder skal utprøves i begge prosjektene.

I begge prosjektene vil det gjennomføres omfattende datainnsamling i flere kommuner i hele landet, og arbeidet vil involvere forskere fra flere institusjoner i Norge og utlandet. Den som ansettes i stillingen vil arbeide 60% med PIRM-prosjektet og 40% med ECHO-prosjektet.

Stillingen vil medføre en del reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Støttefunksjon for prosjektleder
 • Rekrutteringsarbeid i forbindelse med datainnsamling
 • Planlegging/koordinering av aktiviteter med de andre datainnsamlingsstedene (Trondheim, Bergen, Oslo)
 • Informasjonsformidling
 • Logistikk, kvalitetssikring og ajourhold av data
 • Ansvar for administrative funksjoner i tilknytning til forskningsprosjekt herunder dokumentasjon av aktiviteter i prosjektet

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves høyere utdanning på masternivå fortrinnsvis innen psykologi, helse- eller samfunnsfag. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis og i kombinasjon med etter- og videreutdanning etter bachelorgrad eller tilsvarende.

Personlige egenskaper er viktige i denne stillingen. Den som tilsettes må være pålitelig, selvstendig, strukturert og ha evne til gjennomføring. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er nødvendige. Erfaring og kompetanse fra forskningskoordinering eller forskningsadministrativt arbeid er en fordel. Ryddighet i dokumentbehandling og gode datakunnskaper (Excel/MS Word/) er nødvendig. Det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk muntlig og skriftlig. Det er en fordel om den som tilsettes har kjennskap til statistikkprogrammer og har erfaring med prosjektadministrasjon.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utviklingsmuligheter i en spennende organisasjon
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du på stillingen

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no. Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir invitert til intervju, må ta med originale vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Helsefak/RKBU Nord/Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak ved:

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via skjema på denne siden, "Søk stillingen".

Stillingens tilhørighet

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) samler helserelaterte utdanninger med en disiplinbasert og flerfaglig forsknings- og utdanningsprofil. Helsefak består av 8 institutter fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helsefag, psykologi og barn og unges psykiske helse. Fakultetets primæroppgaver er forskning, utdanning og formidling i ovennevnte fagområder. Fakultetet skal i tillegg gi faglig bistand til helsevesenet i landsdelen.

RKBU Nord er et eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved Helsefak. Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.

RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant og tverrfaglig kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag. Instituttet har to forskergrupper: Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak og Forskergruppe for barne- og familievern.

Virksomheten ved instituttet er hovedsakelig finansiert gjennom bevilgning fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er for tiden ca. 50 ansatte ved instituttet, noen i deltidsstillinger. For mer informasjon om instituttet, se: www.uit.no/helsefak/rkbu

Andre opplysninger

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Søk stillingen