Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Vikariat som universitetslektor / førstelektor i molekylær biologi ved bioingeniørutdanningen

Søknadsfrist: 12.08.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig et vikariat i 100% stilling som universitetslektor/førstelektor i molekylærbiologi, virologi og medisinsk laboratorieteknologi fra november 2019 og i et år, med mulighet for forlengelse. Stillingen er tilknyttet Institutt for medisinsk biologi (IMB) og Bioingeniørutdanningen.

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobbertett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Stillingens arbeidsområde

Du vil ha emneansvar og undervise i molekylærbiologi og i tillegg ha undervisning i virologi, biokjemi og medisinsk laboratorieteknologi. Undervisningen består i hovedsak av forelesninger, laboratoriekurs, seminarer, prosjektarbeid og veiledning. I tillegg kommer oppgaver innen emneledelse, eksamensarbeid og sensuring. Du kan også få undervisningsoppgaver i andre emner. Andre oppgaver ved instituttet kan etter kvalifikasjoner være undervisningsoppgaver i relevante emner på bachelor og masternivå.

Du vil være en del av kollegiet ved Bioingeniørutdanningen og delta i den daglige driften, dette innebærer også å engasjere seg i utviklingsarbeid innen undervisning, eget fag og instituttet som helhet.

Stillingens tilhørighet

Stillingen er tilknyttet Bioingeniørutdanningen og Fagenhet for medisinsk laboratorieteknologi ved Institutt for medisinsk biologi.

Bioingeniørutdanningen er organisert som en gruppe med åtte ansatte i faglige/undervisningsstillinger. Godt læringsmiljø og god kontakt med studentene er høyt prioritert. Teori og praksis undervises integrert, og digitale verktøy benyttes i undervisningen. Utdanningen har et nært samarbeid med praksisfeltet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Det tas opp ca. 30 studenter årlig. Se mer om undervisningopplegget i Fagplanen på universitetets nettside.

Institutt for medisinsk biologi (IMB) har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

For å bli ansatt som universitetslektor kreves det:

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innen det aktuelle fagområde
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis

For å bli ansatt som førstelektor kreves det:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen det aktuelle fagområde
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt

I tillegg er det en fordel med:

 • offentlig autorisasjon som bioingeniør
 • god relevant praksis fra medisinske laboratorier innen fagområdet

Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt, i tillegg til personlig egnethet.

Du må beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Det generelle kravet til undervisningskompetanse er dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Kravene til undervisningskompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

For nærmere informasjon om krav til undervisningskompetanse, se egen nettside om pedagogisk basiskompetanse.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål, attester, evt. autorisasjon som bioingeniør
 • Pedagogisk mappe/dokumentasjon på pedagogisk kompetanse
 • Om du ikke har dokumentert pedagogisk kompetanse: Skjema for pedagogiske kvalifikasjoner
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • Vitenskapelige arbeider (publisert eller upublisert) som du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 • Liste over vitenskapelige arbeider. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • Forfatter(e), arbeidets tittel.
  • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • For bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall
 • I tillegg skal du gi en beskrivelse av din vitenskapelige produksjon der du peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med vitnemål og attester.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning. Intervjuet skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene tillagt stillingen. Prøveforelesningen skal avklare pedagogisk formidlingsevne. Inntrykk fra intervjuet og prøveforelesningen vil i tillegg til vurderingen av søknaden danne grunnlag for tilsetting i stillingen.

Arbeidsvilkår

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som hovedprinsipp skal universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisningsoppgaver, førstelektor kan bruke inntil 30 % av tida til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen