Stilling:

Stipendiat i pedagogisk filosofi

Søknadsfrist 25. oktober 2018

Ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi.

Tilsettingen gjelder for 4 år.

En stipendiatstilling har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. I tillegg må det dokumenteres engelsk-kunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d.-forskriften ved UiT.

Mer informasjon om studiet finner du på denne siden:

uit.no/hsl/phd

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Stillingens tilhørighet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Stipendiaten vil være del av et aktivt og engasjert miljø av cirka 30 ph.d.-stipendiater ved instituttet. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen «Pedagogisk filosofi». Forskningsgruppen har som mål å bidra til utvikling av en pedagogisk filosofi som er samfunnsrelevant, og gruppens empiriske forskningsfelt er blant annet utdanning, oppvekst, barndom og minoriteter. Videre er det en målsetting å styrke forskningen på pedagogiske grunnlagsproblemer ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, der barnehagelærerutdanning, lærerutdanning og universitetspedagogikk er sentrale forsknings- og utviklingsfelt, i tillegg til disiplinfaglige pedagogiske forskningsfelt. Målsettingene søkes nådd gjennom å belyse samtidige empiriske forhold ut fra pedagogisk-filosofiske perspektiver, og dessuten via gjennomtenkning og fornyelse av det teoretiske og filosofiske grunnlaget for pedagogikk.

Lenke til forskningsgruppe i pedagogisk filosofi:

https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=515500

Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Tromsø.

Stillingens forskningsområde

Generelt vil det å belyse kulturelle og samfunnsmessige forhold og fenomener ut fra pedagogisk-filosofiske perspektiver bidra til bedre forståelse av fenomenene så vel som at det bidrar til fornyelse av pedagogiske begrep og teori. Stillingen tenkes primært knyttet til et av de følgende to forskningsområdene:

 1. Pedagogiske grunnlagsproblemer knyttet til utdanning generelt og lik rett til utdanning spesielt. En målsetting er å utvikle teoretisk innsikt i forhold til feltet. Med utgangspunkt i forskningsspørsmål, empiri og teori kan kandidaten velge mellom ulike pedagogisk filosofiske tilnærminger, for eksempel begreps- eller diskursanalytisk tilnærming. Utvikling av teori kan for eksempel knyttes til sentrale begrep som rettferdighet, likhet, deltakelse eller til empiri utviklet i forhold til dikotomier som makt/avmakt, privilegert/underprivilegert, majoritet/minoritet.
 2. Danning i forskningsveiledning i høyere utdanning. En målsetting er å utvikle ny kunnskap om hvordan veiledning foregår med tanke på utvikling av akademisk danning hos studenter. En annen målsetting er å utvikle nye teoretiske innfallsvinkler for studier av veiledning. Empirisk inntak kan for eksempel være kartlegging av veilederes praksis, studier av utvikling av tekst og/eller intervju med studenter. Utvikling av teori kan for eksempel knyttes til begrepene veiledning eller akademisk danning, eller til begrep som autonomi, autentisitet, kritisk tenkning, refleksiv dømmekraft, deliberativ kommunikasjon.

Vi ber søkerne om å utforme en prosjektskisse innenfor et av disse to områdene, men prosjekt utformet innen andre områder vil også kunne komme i betraktning.

Kvalifikasjonskrav

For å bli tilsatt i stillingen kreves det mastergrad i pedagogikk, filosofi eller tilsvarende, med minimum karakteren B eller tilsvarende.

For mer informasjon, se denne siden: Utfyllende regler HSL

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig, eller må være innstilt på å lære seg norsk.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. Retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i pedagogisk-filosofiske emner i bachelor- og masterprogrammet i pedagogikk.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse (mal for prosjektbeskrivelse finner du her: prosjektbeskrivelse)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon for engelskkunnskaper
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor)
 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • mastergradsoppgave
 • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Prosjektskissen skal være på inntil fem sider. Skissen skal angi tema, problemstilling, sentrale forskningsspørsmål, metode og eksempler på sentral litteratur knyttet til prosjektet. Ved en eventuell tilsetting videreutvikles skissen i samarbeid med veileder.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Generelt:

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

UiT er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. UiT kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen