Stilling:

Professor / førsteamanuensis i fløyte ved Musikkonservatoriet

Søknadsfrist 30. oktober 2018

Ved Det kunstfaglige fakultet - Musikkonservatoriet er det ledig inntil 100% fast stilling som professor/førsteamanuensis i Fløyte.

Det kunstfaglige fakultet har to institutter, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet. Musikkonservatoriet ved UiT har et dynamisk fagmiljø innen skapende og utøvende klassisk og rytmisk musikk, musikkpedagogikk og drama. Instituttet har rundt 200 studenter og 60 tilsatte. Stillingen i fløyte er tilknyttet Musikkonservatoriet med instituttleder som nærmeste overordnede.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

Stillingenes innhold

Stillingenes hovedarbeidsområder er undervisning og veiledning av studenter, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt administrative oppgaver. I tillegg kommer forberedelser til og gjennomføring av Musikkonservatoriets opptaksprøver, eksamener, rekrutteringsarbeid og prosjekter. Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Undervisning og veiledning

Hoveddelen av undervisnings- og veiledningsoppgavene er knyttet til bachelor- og masterstudenter på hovedinstrument og i kammermusikk. Stillingene kan også bli tillagt veiledning av stipendiater i program for kunstnerisk utviklingsarbeid, undervisning i bi-instrument, elever i talentutviklingsprogram og musikkstudenter i lærerutdanningene. Det forutsettes at de som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder prosjekter, seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, fortrinnsvis i samarbeid med øvrige lærere.

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU)

Den som tilsettes forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå gjennom egen kunstnerisk virksomhet og ved deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forventes også at vedkommende skal være en sentral faglig bidragsyter gjennom aktivt faglig samarbeid med kollegaer og studentinvolvering. Det settes normalt av inntil 50% av stillingsomfanget til FoU-virksomhet.

Administrative oppgaver I stillingene inngår ulike fagadministrative oppgaver innenfor aktuelt fagområde og ved fakultetet for øvrig, samt ulike administrative oppgaver som skal bidra til realisering av Universitetets- og Det kunstfaglige fakultets uttalte strategiske målsettinger.

Kvalifikasjoner

For fast tilsetting som professor kreves det omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå.

For fast tilsetting som førsteamanuensis kreves det gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.

Vi ønsker oss en kollega som har interesse for, og erfaring med, å jobbe med ulike stilarter, og som har en særlig interesse i å bygge opp gode fagmiljø rundt det aktuelle instrumentet/fagområdet blant annet gjennom aktiv studentrekruttering. Erfaring fra og/eller gode ideer, initiativ og engasjement knyttet til slik aktivitet skal eksplisitt omtales i søknaden.

Søkere må kunne dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe, se Pedagogisk mappe. I særlige tilfeller kan dokumentert praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig. Det er videre ønskelig at søkerne kan dokumentere erfaring fra undervisning på høyt nivå med gode resultater. For mer informasjon om ulike pedagogiske erfaringene som kan tillegges vekt anbefales veileder som ligger tilgjengelig her.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til stillingene, kan det bli aktuelt med midlertidige tilsettinger for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å utvikle en pedagogisk mappe. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Søkere uten pedagogisk erfaring fra høyere nivå bes begrunne sin motivasjon og interesse for å inngå i en undervisningsstilling.

Erfaring fra administrativt og organisatorisk arbeid betraktes som positivt.

I endelig vurdering av søkerne vil personlige egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingene, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter, tillegges stor vekt.

Utenlandske søkere må kunne engelsk flytende både skriftlig og muntlig, og fortrinnsvis også beherske norsk eller annet skandinavisk språk. For ikke-skandinaviske søkere stilles det krav om å beherske norsk innen 2 år etter tilsetting. Det forutsettes videre at de som tilsettes bosetter seg på undervisningsstedet og er tilgjengelig for studenter og kollegaer i undervisningsåret.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens oppgave er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet søkerne sender inn, og kvalifikasjonskrav beskrevet i utlysningsteksten. Dersom det ikke foreligger kunstnerisk materiale kan ikke komiteen vurdere søknaden. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen, må være innlevert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Universitetet i Tromsø ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknad

Søknad med vedlegg sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på denne siden (www.jobbnorge.no).

Søkeren kan levere inntil 15 arbeid som er sentrale i hennes/hans produksjon. Det skal også legges ved en oversikt over den samlede kunstneriske/vitenskapelige produksjon der det må spesifiseres hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen.

Kapasiteten på mottak av det elektronisk innlevert søknadsmateriale i JobbNorge sin søknadsbase har en maksimumsgrense på 15 MB. Dersom søknadsmaterialet krever større tilgjengelig plass, bes søkere oppgi lenke i søknaden til annet nettsted hvor vedlegg legges tilgjengelig for vurdering.

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Generelt

Universitetet i Tromsø har som hovedprinsipp at professorer og førsteamanuenser bruker like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene. For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Søkere bes å oppgi om de ønsker å bli vurdert for professor eller førsteamanuensis.

Faste tilsatte i stilling som professor og førsteamanuensis har videre rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013, Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Begge lønnes med startlønn to lønnstrinn over regulativet for nyansatte.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktpersoner for stillingen.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen