Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor (programkoordinator) ved Institutt for klinisk odontologi

Søknadsfrist: 26.01.2020

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk odontologi er det ledig en fast 100 % stilling som universitetslektor (programkoordinator) i odontologi. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for klinisk odontologi (IKO) er ett av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet og har i underkant av 25 fast ansatte i vitenskapelige stillinger og 9 ph.d.-kandidater. IKO er lokalisert i TANN-bygget sammen med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN) og universitetstannklinikken (UTK), like ved MH-bygget.

IKO har ansvaret for undervisningen på bachelor i tannpleie, samt de tre siste årene av mastergrad i odontologi. Den kliniske delen av utdanningen skjer hovedsakelig på UTK, men også gjennom praksis på tannklinikker i den offentlige tannhelsetjenesten. De to første årene av utdanningen for mastergrad i odontologi er i stor grad felles med legeutdanningen. På tannpleie har vi et måltall på 12 studenter per kull, mens på odontologi er måltallet 40 studenter per kull. Vi har også programansvaret for utdanningen av spesialisttannleger i samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge TkNN.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

Arbeidsoppgaver

Programkoordinator vil ha et nært samarbeid med instituttleder og studiekonsulenter, og være et bindeledd mellom instituttledelse og de fagansvarlige ved instituttet. Programkoordinator skal også sikre et godt samarbeid med Universitetstannklinikken og administrere og følge opp samarbeidet med eksterne praksisklinikker.

Arbeidet innebærer å ha ansvar for å fremme og koordinere en faglig utvikling av programmene, og ut fra en vurdering av helheten i programmene se til at det er etablert egnede evalueringsmetoder i emnene som inngår. Programkoordinator har både en koordinerende og rapporterende funksjon for studieprogrammene ved instituttet og ser til at programmet har en faglig helhet og en faglig fordypning, samt at undervisningskvaliteten ivaretas. Dette innebærer blant annet ansvar for at studentenes tilbakemeldinger undervegs i studiet følges opp fortløpende.

Programkoordinator skal behandle saker og fatte vedtak om mindre endringer vedrørende planlegging, revisjon og gjennomføring av studiene, og behandle saker og fremme forslag til instituttet om vesentlige endringer vedrørende planlegging, revisjon og gjennomføring av studiene.

Programkoordinator vil evt. være ansvarlig for at de budsjettmidler som særskilt avsettes til programmene blir anvendt ut fra faglige prioriteringer og innenfor de rammer som er satt.

Programkoordinator skal ha ansvar for faglige vurderinger ved opptak av studenter, og se til at det eksisterer relevante tilbud om utvekslingsopphold ved utenlandske lærested.

Programkoordinator skal i samråd med de fagansvarlige ved instituttet fremme forslag til eksterne sensorer overfor programstyret, og utarbeide en årlig rapport om kvaliteten og gjennomføringen av programmene.

Ved behov vil stillingen som lektor i odontologi også kunne tillegges noe undervisning.

Det vil legges til rette for at den som innehar stillingen kan kombinere den med klinisk praksis utenfor IKO inntil en dag i uken om ønskelig.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves cand.odont/master i odontologi med norsk autorisasjon som tannlege og relevant yrkeserfaring.

Søker må beherske norsk eller skandinavisk språk, samt ha gode engelskkunnskaper.

Personlig egnethet tillegges vekt. Vi søker en strukturert person med gode samarbeidsevner som trives med varierte oppgaver.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Dersom den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • et godt faglig miljø med engasjerte kollegaer
 • stor grad av selvstendighet i arbeidet
 • fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, og må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. For universitetslektor er norm inntil 20 % av tiden settes av FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Stilling som programkoordinator vil kreve større andel tidsressurs til administrative oppgaver enn normalt for stillingskoden. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til faglig programledelse av grunnutdanningene ved instituttet, herunder koordinerende og kvalitetssikrende aktivitet i samarbeid med instituttleder, fagansvarlige og studiekonsulenter. Det vil også måtte påberegnes noe tidsressurs til undervisning.

Stillingen som universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven
 • Pedagogiske kvalifikasjoner kommenteres i søknaden

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen